Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

Quyền sử dụng đất đối với 43 lô đất thuộc Quy hoạch hạ tầng khu dân cư Đồng Bàu Rạ, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

NHẤT AN PHÚ – CN TỈNH HÀ TĨNH

Số: 92/2023/TB-ĐGNAP-CNHT

V/v: Đấu giá quyền sử dụng đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 7 năm 2023

 

  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất đối với 43 lô đất thuộc Quy hoạch hạ tầng khu dân cư Đồng Bàu Rạ, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số nhà 01, ngõ 01 đường Phan Đình Phùng, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND thành phố Hà Tĩnh giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá cho Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: số 72, đường Phan Đình Phùng, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá:

– Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất đối với 43 lô đất thuộc Quy hoạch hạ tầng khu dân cư Đồng Bàu Rạ, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

TT Lô số Diện tích m2 Giá khởi điểm

(đồng/ lô)

Tiền đặt trước

(đồng/ lô)

Bước giá

(đồng/ lô)

Tiền hồ sơ

(đồng/hồ)

Ghi chú
1 LK-60 121,68 934.502.400 186,900,480 45.000.000 500.000 Đường 13,5m
2 LK-61 120,89 928.435.200 185,687,040 45.000.000 500.000 Đường 13,5m
3 LK-62 127,3 1.094.780.000 218,956,000 45.000.000 500.000 Đường 13,5m
4 LK-63 152,81 1.118.569.200 223,713,840 45.000.000 500.000 Đường 10m
5 LK-64 155,62 1.139.138.400 227,827,680 45.000.000 500.000 Đường 10m
6 LK-65 122,27 676.153.100 135,230,620 33.000.000 500.000 Đường 10m
7 LK-66 155,01 1.333.086.000 266,617,200 55.000.000 500.000 Đường 10m; 2 mặt tiền
8 LK-67 144 1.105.920.000 221,184,000 45.000.000 500.000 Đường 10m
9 LK-68 144 1.105.920.000 221,184,000 45.000.000 500.000 Đường 10m
10 LK-69 144 1.105.920.000 221,184,000 45.000.000 500.000 Đường 10m
11 LK-70 155,01 1.333.086.000 266,617,200 45.000.000 500.000 2 mặt tiền; bám đường 13,5m và 10m
12 LK-71 158,51 1.512.185.400 302,437,080 55.000.000 500.000 2 mặt tiền; bám đường 13,5m và 12m
13 LK-72 144 1.216.800.000 243,360,000 55.000.000 500.000 Đường 12m
14 LK-73 144 1.216.800.000 243,360,000 45.000.000 500.000 Đường 12m
15 LK-74 144 1.216.800.000 243,360,000 45.000.000 500.000 Đường 12m
16 LK-75 158,51 1.512.185.400 302,437,080 75.000.000 500.000 Đường 12m; 2 mặt tiền
17 LK-76 192,5 1.734.425.000 346,885,000 75.000.000 500.000 2 mặt tiền; bám đường 12m và 15m
18 LK-77 160 1.352.000.000 270,400,000 45.000.000 500.000 Đường 12m
19 LK-78 160 1.352.000.000 270,400,000 45.000.000 500.000 Đường 12m
20 LK-79 160 1.203.200.000 240,640,000 45.000.000 500.000 Đường 12m
21 LK-80 160 972.800.000 194,560,000 45.000.000 500.000 Đường 12m
22 LK-81 160 1.352.000.000 270,400,000 45.000.000 500.000 Đường 12m
23 LK-82 160 1.352.000.000 270,400,000 45.000.000 500.000 Đường 12m
24 LK-83 160 1.352.000.000 270,400,000 45.000.000 500.000 Đường 12m
25 LK-84 160 1.352.000.000 270,400,000 45.000.000 500.000 Đường 12m
26 LK-85 185,5 1.769.670.000 353,934,000 75.000.000 500.000 2 mặt tiền; bám đường 13,5m và 12m
27 LK-86 195 2.094.300.000 418,860,000 75.000.000 500.000 2 mặt tiền; bám đường 15m và 13,5m
28 LK-87 168 1.574.160.000 314,832,000 55.000.000 500.000 Đường 15m
29 LK-88 168 1.574.160.000 314,832,000 55.000.000 500.000 Đường 15m
30 LK-89 168 1.574.160.000 314,832,000 55.000.000 500.000 Đường 15m
31 LK-90 168 1.574.160.000 314,832,000 55.000.000 500.000 Đường 15m
32 LK-91 168 1.120.560.000 224,112,000 45.000.000 500.000 Đường 15m
33 LK-92 189 1.260.630.000 252,126,000 45.000.000 500.000 Đường 15m
34 LK-93 189 1.770.930.000 354,186,000 55.000.000 500.000 Đường 15m
35 LK-94 246,64 2.491.064.000 498,212,800 110.000.000 500.000 Đường 15m; 2 mặt tiền
36 LK-95 238,01 2.403.901.000 480,780,200 110.000.000 500.000 Đường 15m; 2 mặt tiền
37 LK-96 198 1.855.260.000 371,052,000 75.000.000 500.000 Đường 15m
38 LK-97 198 1.855.260.000 371,052,000 75.000.000 500.000 Đường 15m
39 LK-98 198 1.855.260.000 371,052,000 75.000.000 500.000 Đường 15m
40 LK-99 189 1.149.120.000 229,824,000 55.000.000 500.000 Đường 12m
41 LK-100 189 1.559.250.000 311,850,000 55.000.000 500.000 Đường 12m
42 LK-101 189 1.559.250.000 311,850,000 55.000.000 500.000 Đường 12m
43 LK-102 253,84 2.330.251.200 466,050,240 110.000.000 500.000 2 mặt tiền; bám đường 12m và 15m
Tổng 43 lô 7.262,1 61,944,052,300  

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá phải trả giá bằng giá khởi điểm cộng với số nguyên lần bước giá (Ví dụ: Giá khởi điểm của lô đất + 0 bước giá, + 1 bước giá, + 2 bước giá, +3 bước giá…vv. Những phiếu trả giá không đúng theo hướng dẫn này đều là những phiếu không hợp lệ).

– Giá khởi điểm quy định nêu trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan khác; Người trúng đấu giá nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

 1. Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

– Đối tượng được tham gia đấu giá: Các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và điểm a, c, d, đ, e khoản 1 điều 56 Luật Đất Đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở ổn định lâu dài, sử dụng đất không gây độc hại, ô nhiễm môi trường; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoạch xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

 • Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

+ Có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đầy đủ, hợp lệ và đủ điều kiện theo đúng quy định tại Quy chế đấu giá do Công ty ban hành.

+ Chấp nhận giá khởi điểm.

+ Nộp Phiếu trả giá theo đúng thời gian quy định;

+ Cam kết thực hiện đầy đủ quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy chế đấu giá tài sản trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá;

+ Nộp đủ tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tương ứng với số lượng lô đất đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn quy định theo thông báo của Công ty ban hành.

+ Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó (theo hộ khẩu).

 1. Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá:
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
 • Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):

– Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 17/7/2023 và ngày 18/7/2023.

 • Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Người tham gia đấu giá liên hệ với UBND phường Hà Huy Tập hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh).

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem tài sản đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá

– Người tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, phát phiếu trả giá, tiếp nhận hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính):

Từ 7h30p ngày 08/7/2023 đến 17h ngày 22/7/2023 tại UBND phường Hà Huy Tập và Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

 1. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu trả giá và hồ sơ tham gia đấu giá vào hòm phiếu:

Từ 7h30p đến 17h ngày 22/7/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

*  Hồ sơ của người tham gia đấu giá đầy đủ, hợp lệ gồm có:

 1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh và đựng vào phong bì nhỏ dán kín). Người tham gia đấu giá phải ghi rõ họ và tên, địa chỉ và các thông tin được yêu cầu trên mẫu đơn và ký, ghi rõ họ và tên.
 2. Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn) (Yêu cầu có bản chính để đối chiếu tại nơi thu hồ sơ).
 3. Bản sao chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ (Yêu cầu có bản chính để đối chiếu tại nơi thu hồ sơ).
 4. Hợp đồng uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
 5. Bản sao chứng từ xác định việc nộp khoản tiền đặt trước.
 6. Phiếu trả giá (Phiếu trả giá do Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh ban hành, có đóng dấu treo của Công ty và được đựng vào phong bì nhỏ dán kín).
 7. Phiếu đăng ký lô đất.

Lưu ý:

Phong bì đựng phiếu trả giá và Đơn đăng ký tham gia đấu giá cùng hồ sơ nêu trên được bỏ chung vào 01 phong bì lớn dán kín và bỏ vào hòm phiếu.

Trường hợp người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước sau khi đã hết thời hạn nộp hồ sơ (sau 17h ngày 22/7/2023) thì nộp lại bản sao chứng từ xác định việc nộp khoản tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh vào thời điểm điểm danh trước khi vào phòng đấu giá.

Phiếu đăng ký lô đất chỉ áp dụng với trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất, đã bỏ hồ sơ và phiếu trả giá vào hòm phiếu nhưng không nộp đủ số tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký và phải nộp lại cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh trước 11h30p ngày 24/7/2023.

 1. Thời gian niêm phong hòm phiếu trả giá: Vào lúc 17h ngày 22/7/2023 tại Hội trường UBND phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá bỏ hồ sơ và phiếu trả giá sau thời gian này đều không hợp lệ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá không được hoàn trả lại.

 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Thời gian: Trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá: Từ ngày 20/7 đến 11h30 ngày 24/7/2023.

 • Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.

+ Số tài khoản: 3311129999.

+ Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh”.

  Lưu ý:

Một giấy nộp tiền chỉ được dùng để đặt trước cho một lô đất (không nộp gộp tiền đặt trước của nhiều lô đất vào một giấy nộp tiền).

–  Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định.

– Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng nêu trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 11h30 ngày 24/7/2023.

– Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất, đã bỏ hồ sơ và phiếu trả giá vào hòm phiếu nhưng không nộp đủ số tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký mà người tham gia đấu giá nộp gộp tiền đặt trước của nhiều lô đất vào chung một giấy nộp tiền thì người này phải nộp lại Phiếu đăng ký lô đất cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh trước 11h30p ngày 24/7/2023 (Các lô đất người tham gia đấu giá đăng ký trong phiếu đăng ký lô đất phải nằm trong số các lô đất đã đăng ký tham gia trước đó). Người đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất, đã bỏ hồ sơ và phiếu trả giá vào hòm phiếu nhưng không nộp đủ số tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký và không nộp lại phiếu đăng ký lô đất cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh thì khi xét các lô đất đủ điều kiện sẽ xét các lô đất có ký hiệu theo số thứ tự từ bé đến lớn cho tới khi hết khoản tiền đặt trước người tham gia đấu giá đã nộp và loại tư cách tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá đối với các lô đất còn lại. Các lô đất được xét phải là các lô đất mà người đó đã đăng ký trong đơn đăng ký tham gia đấu giá, có phiếu trả giá đầy đủ và hợp lệ.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn B nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá 03 lô đất: Lô số LK-60 (tiền đặt trước là 186.900.480 đồng), lô số LK-61 (tiền đặt trước là 185.687.040 đồng), lô số LK-62 (tiền đặt trước là 218.956.000 đồng, nhưng Ông Nguyễn Văn B chỉ nộp 02 khoản tiền đặt trước với tổng số tiền là 400.000.000 đồngkhông nộp lại phiếu đăng ký lô đất thì các khoản tiền đặt trước đó được xác định là nộp để đăng ký tham gia đấu giá cho 02 lô đất số LK-60 và LK-61 với tổng số tiền đặt trước là 372.587.880 đồng. Lô số LK-62 không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:
 • Thời gian: Vào hồi 08h30p ngày 25/7/2023 (Thứ Ba).
 • Địa điểm: Hội trường UBND phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 

Lưu ý:

   – Người tham gia đấu giá cần đến trước thời gian tổ chức buổi công bố giá tối thiểu là 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

  – Khi đến tham dự buổi công bố giá, người tham gia đấu giá phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) để chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá; Nộp lại Bản sao chứng từ xác định việc nộp khoản tiền đặt trước. 

  – Tại buổi công bố giá, nếu người tham gia đấu giá vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số nhà 01, ngõ 01, đường Phan Đình Phùng, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. ĐT: 0915.102.408 – 0934.422.626.

 

Nơi nhận:                                                                            

– UBND thành phố Hà Tĩnh;

– Phòng TN và MT thành phố Hà Tĩnh;

– UBND phường Hà Huy Tập;

– Báo in/Đài PT và TH tỉnh Hà Tĩnh;

– Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá

 tài sản;

– Các điểm niêm yết;

– Lưu HS, VT./.

     CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

NHẤT AN PHÚ – CHI NHÁNH TỈNH HÀ TĨNH

Chi tiết bản đồ Quy hoạch “Bấm vào đây để tải về”: QUY HOACH SU DUNG DAT DONG BAU RA-Model

Bài viết liên quan