Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

Mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: –       Công ty Đấu giá Hợp danh Nhất An Phú;
–       Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam.

Người tham gia đấu giá:……………………………………………………….

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD:………………………………………………..

Ngày cấp:………/………/……….Nơi cấp:…………………………………………..

Hộ khẩu thường trú/ Trụ sở:……………………………………………………

Người đại diện (nếu là tổ chức):………………………………Chức vụ:……..

Người được ủy quyền (nếu có): ……………………………………………….

Điện thoại:…………………………………. Fax:…………………………….

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ mời tham gia đấu giá, tôi xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản với nội dung như sau:

  1. Tài sản đấu giá: Xe ô tô Mitsubishi-Pajero 07 chỗ ngồi, biển kiểm soát 31A- 3318. (Chi tiết tài sản có đính kèm trong hồ sơ mời tham gia đấu giá).
  2. Giá khởi điểm của tài sản là: 274.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu hai trăm bảy mươi tư nghìn). Giá trên đã bao gồm thuế VAT.
  3. Bước giá của tài sản là: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).
  4. Tiền đặt trước: 7.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy triệu đồng).

Tôi xin cam kết: Tôi đã đọc, hiểu rõ và chấp hành nghiêm túc Quy chế đấu giá tài sản đã ban hành, Nội quy cuộc đấu giá và các quy định hiện hành của Pháp luật liên quan.

        Hà Nội, ngày…tháng………năm 2019
Người tham gia đấu giá

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Bài viết liên quan