Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng đất các lô đất ở tại MBQH kèm theo quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 thuộc khu dân cư thôn Hà Trung, xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

NHẤT AN PHÚ – CN THANH HÓA  

Số: 143/2023/TB-ĐGNAP-CNTH

V/v: Đấu giá quyền sử dụng đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 06 năm 2023

 

  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất các lô đất ở tại MBQH kèm theo quyết định

số 3279/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 thuộc khu dân cư thôn Hà Trung,

xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

 

 

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương giao Ban Quản lý tổ chức thực hiện đấu giá Quyền sử dụng đất tại các MBQH cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Quảng Xương tổ chức thực hiện đấu giá. Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

  1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

Vị trí khu đất: Các lô đất đưa ra đấu giá của MBQH kèm theo quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 khu dân cư thôn Hà Trung, xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, bao gồm 54 lô đất với tổng diện tích 5.940,0 m2, cụ thể như sau:

 

TT Ký hiệu lô

Tên lô

Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng/m2) Giá khởi điểm/01 lô đất (đồng) Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng)/01 lô đất Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)
1 CL:01 95.5 5,400,000 515,700,000 103,140,000 500,000
2 CL:02 100.0 4,500,000 450,000,000 90,000,000 200,000
3 CL:03 100.0 4,500,000 450,000,000 90,000,000 200,000
4 CL:04 100.0 4,500,000 450,000,000 90,000,000 200,000
5 CL:05 100.0 4,500,000 450,000,000 90,000,000 200,000
6 CL:06 100.0 4,500,000 450,000,000 90,000,000 200,000
7 CL:07 100.0 4,500,000 450,000,000 90,000,000 200,000
8 CL:08 100.0 4,500,000 450,000,000 90,000,000 200,000
9 CL:09 95.5 5,400,000 515,700,000 103,140,000 500,000
10 CL:10 95.5 5,400,000 515,700,000 103,140,000 500,000
11 CL:11 100.0 4,500,000 450,000,000 90,000,000 200,000
12 CL:12 100.0 4,500,000 450,000,000 90,000,000 200,000
13 CL:13 100.0 4,500,000 450,000,000 90,000,000 200,000
14 CL:14 100.0 4,500,000 450,000,000 90,000,000 200,000
15 CL:15 100.0 4,500,000 450,000,000 90,000,000 200,000
16 CL:16 100.0 4,500,000 450,000,000 90,000,000 200,000
17 CL:17 100.0 4,500,000 450,000,000 90,000,000 200,000
18 CL:18 100.0 4,950,000 495,000,000 99,000,000 200,000
19 CL:19 100.0 4,950,000 495,000,000 99,000,000 200,000
20 CL:20 100.0 4,500,000 450,000,000 90,000,000 200,000
21 CL:21 100.0 4,500,000 450,000,000 90,000,000 200,000
22 CL:22 100.0 4,500,000 450,000,000 90,000,000 200,000
23 CL:23 100.0 4,500,000 450,000,000 90,000,000 200,000
24 CL:24 100.0 4,500,000 450,000,000 90,000,000 200,000
25 CL:25 100.0 4,500,000 450,000,000 90,000,000 200,000
26 CL:26 100.0 4,500,000 450,000,000 90,000,000 200,000
27 CL:27 100.0 4,500,000 450,000,000 90,000,000 200,000
28 CL:28 100.0 4,500,000 450,000,000 90,000,000 200,000
29 CL:29 100.0 4,500,000 450,000,000 90,000,000 200,000
30 CL:30 100.0 4,500,000 450,000,000 90,000,000 200,000
31 CL:31 95.5 5,400,000 515,700,000 103,140,000 500,000
32 CL:32 175.5 5,400,000 947,700,000 189,540,000 500,000
33 CL:33 180.0 4,500,000 810,000,000 162,000,000 500,000
34 CL:34 104.0 4,500,000 468,000,000 93,600,000 200,000
35 CL:35 104.0 4,500,000 468,000,000 93,600,000 200,000
36 CL:36 104.0 4,500,000 468,000,000 93,600,000 200,000
37 CL:37 104.0 4,950,000 514,800,000 102,960,000 500,000
38 CL:38 100.0 4,950,000 495,000,000 99,000,000 200,000
39 CL:39 125.0 4,500,000 562,500,000 112,500,000 500,000
40 CL:40 125.0 4,500,000 562,500,000 112,500,000 500,000
41 CL:41 125.0 4,500,000 562,500,000 112,500,000 500,000
42 CL:42 125.0 4,500,000 562,500,000 112,500,000 500,000
43 CL:43 125.0 4,500,000 562,500,000 112,500,000 500,000
44 CL:44 125.0 4,500,000 562,500,000 112,500,000 500,000
45 CL:45 120.5 5,400,000 650,700,000 130,140,000 500,000
46 CL:46 120.5 5,400,000 650,700,000 130,140,000 500,000
47 CL:47 125.0 4,500,000 562,500,000 112,500,000 500,000
48 CL:48 125.0 4,500,000 562,500,000 112,500,000 500,000
49 CL:49 125.0 4,500,000 562,500,000 112,500,000 500,000
50 CL:50 125.0 4,500,000 562,500,000 112,500,000 500,000
51 CL:51 125.0 4,500,000 562,500,000 112,500,000 500,000
52 CL:52 125.0 4,500,000 562,500,000 112,500,000 500,000
53 CL:53 125.0 4,500,000 562,500,000 112,500,000 500,000
54 CL:54 120.5 5,400,000 650,700,000 130,140,000 500,000
TỔNG 5940.0   27,738,900,000 5,547,780,000  

 

  1. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng và hiện trạng khu đất:

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

– Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

– Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

– Hiện trạng: Khu đất đã có hạ tầng kỹ thuật và đã GPMB theo quy hoạch được duyệt.

  1. Đối tượng và điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

3.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân trong nước có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của điều 55 Luật Đất đai, có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo Điều 4 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17/09/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa và có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho các tổ chức ở các lô đất này.

3.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

– Người tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định đã được nêu tại mục 3.1.

– Người tham gia đấu giá phải hoàn thành và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, bao gồm:

+ Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa phát hành.

+ Có bản cam kết của người tham gia đấu giá về việc: Đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Cụ thể:

* Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ thuế, thì không phải thực hiện việc xác nhận nợ đọng thuế, các khoản nộp NSNN.

* Người tham gia đấu giá là hộ kinh doanh có phát sinh nghĩa vụ thuế, trong thành phần hồ sơ phải có văn bản xác nhận không còn nợ đọng thuế, các khoản nộp NSNN của Chi cục Thuế khu vực thực hiện kê khai nộp thuế.

+ Có bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn sử dụng).

– Trong 01 (một) lô đất đấu giá, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó;

– Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá, trong trường hợp chủ thể đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể ủy quyền, việc ủy quyền phải đảm bảo theo quy định của pháp luật (nếu ủy quyền phải có hợp đồng/giấy ủy quyền được cơ quan có thẩm quyền xác nhận).

– Có hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá đầy đủ, hợp lệ theo quy định;

– Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng, vị trí lô đất đăng ký tham gia đấu giá theo đúng quy định.

  1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa, có nội dung cam kết không nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp NSNN theo quy định);

– Bản cam kết của người đăng ký tham gia đấu giá;

– Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn) và sổ hộ khẩu;

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền đặt trước;

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ;

– Phiếu trả giá được bỏ vào phong bì được bọc bằng chất liệu bảo mật;

– Hợp đồng ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

  1. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cách thức đấu giá: Đấu 01 (một) vòng duy nhất đối với từng lô đất. Trả giá theo 01m2 đất để tính QSD đất.

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):

Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 26/6/2023 ngày 27/6/2023.

Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi thăm thực địa khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá (khách hàng liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa để được hướng dẫn).

  1. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính):

– Từ 08h00 phút ngày 16/6/2023 đến 16h30 phút ngày 01/7/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hoá và tại trụ sở UBND xã Quảng Đức.

– Từ 08h00 phút ngày 16/6/2023 đến 16h30 phút ngày 01/7/2023 tại bộ phận một cửa UBND huyện Quảng Xương.

  1. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính):

Từ 08h00 phút đến 16h30 phút ngày 03/7/2023 tại UBND xã Quảng Đức.

Lưu ý: Phiếu trả giá được bỏ vào phong bì được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Khách hàng trả giá hợp lệ là những khách hàng đã nộp hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định. Chỉ những khách hàng đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo đúng quy định mới được bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu.

  1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Thời gian: Ngày 29/6/2023, 30/6/2023 và đến 16h30’ ngày 03/7/2023.

– Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NHẤT AN PHÚ.

+ Số tài khoản: 3519234569999

+ Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Nam Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 56, Phố 2, Thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…,nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất đối với … (số lượng) đất tại Quảng Đức, huyện Quảng Xương”.

Lưu ý: Khoản tiền đặt trước được tính là hợp lệ căn cứ thông tin số dư hiển thị trên hệ thống ngân hàng nêu trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 16h30 phút ngày 03/7/2023.

 

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (buổi công bố giá):

Thời gian: Vào hồi 14h00 phút ngày 04/7/2023 (Thứ Ba).

Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá.

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá cần đến trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá tối thiểu là 20 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

– Khi đến tham dự buổi công bố giá, khách hàng phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) để chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá.

Tại cuộc đấu giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại: 0974.487.448/0942.738.991/0237.2.234.888.

 

 

Nơi nhận:                                                                            

– UBND huyện Quảng Xương;

– Ban quản lý tổ chức thực hiện đấu giá Quyền sử dụng đất tại các MBQH cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Quảng Xương;

– Cổng thông tin điện tử huyện Quảng Xương;

– Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Quảng Xương;

UBND xã Quảng Đức;

– Báo Thanh Hóa, TH Thanh Hóa;

– Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản;

– Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa;

– Các điểm niêm yết;

– Lưu HS, VT./.

     CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

   NHẤT AN PHÚ – CN THANH HÓA

 

Bài viết liên quan