Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng đất đối với 31 lô đất tại thị trấn Hương Khê và xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số nhà 150, đường Hải Thượng Lãn Ông, tổ 4, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Hương Khê, địa chỉ: Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

 1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá:

1.1. Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất đối với 31 lô đất tại thị trấn Hương Khê và xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

TT Số lô Vùng quy hoạch Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng/lô) Tiền đặt trước (đồng) Bước giá (đồng) Tiền mua

hồ sơ

(đồng/hồ sơ)

28 lô đất quy hoạch tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê
1 1 TDP 4

(TDP 6 cũ)

349,9 1.224.650.000 230.000.000 45.000.000 500.000
2 3 TDP 4

(TDP 6 cũ)

243,0 680.400.000 130.000.000 25.000.000 500.000
3 4 TDP 4

(TDP 6 cũ)

212,9 553.540.000 100.000.000 22.000.000 500.000
4 5 TDP 4

(TDP 6 cũ)

203,4 528.840.000 100.000.000 21.000.000 500.000
5 6 TDP 4

(TDP 6 cũ)

195,8 509.080.000 90.000.000 20.000.000 500.000
6 7 TDP 4

(TDP 6 cũ)

311,5 825.475.000 150.000.000 30.000.000 500.000
7 1 TDP 12 (TDP 19 cũ) 373,4 858.820.000 160.000.000 32.000.000 500.000
8 2 TDP 12 (TDP 19 cũ) 331,4 762.220.000 140.000.000 28.000.000 500.000
9 3 TDP 12 (TDP 19 cũ) 241,9 483.800.000 90.000.000 18.000.000 200.000
10 4 TDP 12 (TDP 19 cũ) 220,4 440.800.000 80.000.000 16.000.000 200.000
11 5 TDP 12 (TDP 19 cũ) 214,8 429.600.000 80.000.000 15.000.000 200.000
12 6 TDP 12 (TDP 19 cũ) 209,3 418.600.000 80.000.000 15.000.000 200.000
13 7 TDP 12 (TDP 19 cũ) 203,7 407.400.000 80.000.000 14.000.000 200.000
14 8 TDP 12 (TDP 19 cũ) 198,2 396.400.000 75.000.000 14.000.000 200.000
15 9 TDP 12 (TDP 19 cũ) 192,6 385.200.000 70.000.000 14.000.000 200.000
16 10 TDP 12 (TDP 19 cũ) 179,0 447.500.000 80.000.000 16.000.000 200.000
17 11 TDP 12 (TDP 19 cũ) 174,7 576.510.000 110.000.000 23.000.000 500.000
18 12 TDP 12 (TDP 19 cũ) 185,7 464.250.000 85.000.000 17.000.000 200.000
19 13 TDP 12 (TDP 19 cũ) 189,1 472.750.000 90.000.000 18.000.000 200.000
20 14 TDP 12 (TDP 19 cũ) 193,2 483.000.000 90.000.000 18.000.000 200.000
21 15 TDP 12 (TDP 19 cũ) 197,5 493.750.000 90.000.000 19.000.000 200.000
22 16 TDP 12 (TDP 19 cũ) 201,7 504.250.000 90.000.000 20.000.000 500.000
23 17 TDP 12 (TDP 19 cũ) 279,9 783.720.000 150.000.000 30.000.000 500.000
24 18 TDP 12 (TDP 19 cũ) 270,4 676.000.000 120.000.000 25.000.000 500.000
25 19 TDP 12 (TDP 19 cũ) 262,9 525.800.000 100.000.000 20.000.000 500.000
26 20 TDP 12 (TDP 19 cũ) 353,2 565.120.000 100.000.000 22.000.000 500.000
27 21 TDP 12 (TDP 19 cũ) 422,8 761.040.000 140.000.000 28.000.000 500.000
28 3 TDP 7

(TDP 11 cũ)

350,2 455.260.000 80.000.000 17.000.000 200.000
03 lô đất tại xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê
29 1 Thôn 1 (Hội quán thôn 2 cũ) 271,5 81.450.000 15.000.000 4.000.000 100.000
30 1 Thôn 1 (Hội quán thôn 1 cũ) 159,2 39.800.000 7.000.000 2.000.000 100.000
31 1 Thôn 3 (Hội quán thôn 6 cũ) 215,2 559.520.000 100.000.000 25.000.000 500.000
Tổng 31 lô 7.608,4 16.794.545.000      

Lưu ý:

 • Người tham gia đấu giá phải trả giá bằng giá khởi điểm cộng với số nguyên lần bước giá (Ví dụ: Giá khởi điểm của lô đất + 0 bước giá, + 1 bước giá, + 2 bước giá, +3 bước giá…vv. Những phiếu trả giá không đúng theo hướng dẫn này đều là những phiếu không hợp lệ).
 • Giá khởi điểm quy định nêu trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan khác; Người trúng đấu giá nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

1.2. Diện tích trồng lúa bị ảnh hưởng và số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phải nộp đối với các lô đất tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, cụ thể như sau:

STT Số lô Vùng quy hoạch Diện tích quy hoạch để đấu giá (m²) Diện tích đất trồng lúa bị ảnh hưởng (m²) Số tiền bảo vệ đất trồng lúa người trúng đấu giá phải nộp (đồng)
1 1 TDP 4 (TDP 6 cũ) 349,9
2 3 TDP 4 (TDP 6 cũ) 243,0
3 4 TDP 4 (TDP 6 cũ) 212,9
4 5 TDP 4 (TDP 6 cũ) 203,4
5 6 TDP 4 (TDP 6 cũ) 195,8
6 7 TDP 4 (TDP 6 cũ) 311,5
7 1 TDP 12 (TDP 19 cũ) 373,4 373,4 12.599.000
8 2 TDP 12 (TDP 19 cũ) 331,4 305,4 10.304.000
9 3 TDP 12 (TDP 19 cũ) 241,9 241,9 8.162.000
10 4 TDP 12 (TDP 19 cũ) 220,4 220,4 7.436.000
11 5 TDP 12 (TDP 19 cũ) 214,8 214,8 7.247.000
12 6 TDP 12 (TDP 19 cũ) 209,3 209,3 7.062.000
13 7 TDP 12 (TDP 19 cũ) 203,7 203,7 6.873.000
14 8 TDP 12 (TDP 19 cũ) 198,2 198,2 6.687.000
15 9 TDP 12 (TDP 19 cũ) 192,6 192,6 6.498.000
16 10 TDP 12 (TDP 19 cũ) 179,0 179,0 6.039.000
17 11 TDP 12 (TDP 19 cũ) 174,7 174,7 5.894.000
18 12 TDP 12 (TDP 19 cũ) 185,7 185,7 6.266.000
19 13 TDP 12 (TDP 19 cũ) 189,1 189,1 6.380.000
20 14 TDP 12 (TDP 19 cũ) 193,2 193,1 6.515.000
21 15 TDP 12 (TDP 19 cũ) 197,5 197,5 6.664.000
22 16 TDP 12 (TDP 19 cũ) 201,7 201,7 6.805.000
23 17 TDP 12 (TDP 19 cũ) 279,9 279,9 9.444.000
24 18 TDP 12 (TDP 19 cũ) 270,4 270,4 9.123.000
25 19 TDP 12 (TDP 19 cũ) 262,9 255,9 8.634.000
26 20 TDP 12 (TDP 19 cũ) 353,2 130,0 4.386.000
27 21 TDP 12 (TDP 19 cũ) 422,8 192,0 6.478.000
28 3 TDP 7 (TDP 11 cũ) 350,2
      6.962,5 4.608,7 155.496.000
 1. Đối tượng, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 • Đối tượng được tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điểm a, c, d, đ, e Khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai năm 2013; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoạch xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và Phương án của UBND huyện Hương Khê.
 • Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

+ Có đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh phát hành), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch;

+ Cam kết thực hiện đầy đủ quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy chế đấu giá tài sản trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá;

+ Chấp nhận giá khởi điểm;

+ Nộp đủ tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tương ứng với số lượng lô đất đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn quy định theo thông báo của Công ty ban hành;

+ Có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

+ Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Trong cùng một lô đất đấu giá, một người chỉ được nhận ủy quyền của một đối tượng tham gia đấu giá và nếu đã là người tham gia đấu giá thì không được nhận ủy quyền của đối tượng đăng ký tham gia đấu giá khác.

 • Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh qua đường bưu chính theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và thông báo đấu giá; Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất và phải nộp khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, phiếu trả giá tương ứng với số lượng lô đất đã đăng ký trong Đơn đăng ký.
 1. Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá:
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;
 • Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
 • Cách thức tiến hành đấu giá: Đấu giá theo từng lô đất và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua đường bưu chính (Gửi bằng chuyển phát nhanh, bưu phẩm bảo đảm hoặc chuyển phát nhanh, hỏa tốc ….).
 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 20/12/2022 ngày 21/12/202
 • Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND xã Phúc Đồng/UBND thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh).

Lưu ý:

– Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem tài sản đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

Người tham gia đấu giá có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho công ty giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

 

 

 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, phát phiếu trả giá:

– Thời gian: Từ ngày 10/12/2022 đến 17h00 phút ngày 22/12/2022;

Địa điểm: Tại UBND xã Phúc Đồng, UBND thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê và Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

 1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận/nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá:

– Thời gian tiếp nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá: Từ ngày 10/12/2022 đến 17h00 phút ngày 22/12/2022 (Phiếu trả giá được người tham gia đấu giá bỏ vào phong bì đã được phát, dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì và bỏ vào trong phong bì đựng hồ sơ đấu giá có ghi rõ họ, tên, địa chỉ ngoài phong bì hồ sơ gửi qua đường Bưu chính đến Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh; Công ty chỉ tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá qua đường bưu chính trước 17h00 phút ngày 22/12/2022 ngoài ra không nhận qua bất cứ hình thức nào khác. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17h00’ ngày 22/12/2022  là các hồ sơ không hợp lệ, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số nhà 150, đường Hải Thượng Lãn Ông, tổ 4, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0934.422.626.

– Bì thư gửi về Công ty ghi rõ: Họ và tên người đăng ký tham gia đấu giá, nội dung “Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phúc Đồng và thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê” và kèm theo số điện thoại.

Mỗi bìa thư chỉ đựng hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của 01 người (khách hàng) duy nhất, không gửi hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhiều người (khách hàng) vào cùng 01 bìa thư. Trên bìa thư phải ghi chính xác họ và tên, số điện thoại của người trực tiếp tham gia đấu giá (Lưu ý: Trường hợp người gửi bìa thư tới Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh không phải người trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá thì ngoài thông tin người gửi cần phải ghi theo yêu cầu của đơn vị vận chuyển còn phải ghi chính xác họ và tên, số điện thoại của người trực tiếp tham gia đấu giá trên bìa thư).

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh).

+ Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn) đối với cá nhân; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn) của cả vợ và chồng đối với Hộ gia đình.

+ Bản sao chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ.

+ Bản sao chứng từ xác định việc nộp khoản tiền đặt trước.

+ Phiếu trả giá có niêm phong trong phong bì của Công ty (Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá không được tẩy xóa, chỉnh sửa, phải được bỏ vào phong bì đã dán, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu).

+ Văn bản uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Lưu ý: Trường hợp khách hàng nộp khoản tiền đặt trước sau khi hết thời hạn tiếp nhận/nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá (Sau 17h00 phút ngày 22/12/2022) thì phải nộp lại Bản sao Chứng từ xác định đã nộp khoản tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh tại thời điểm điểm danh trước khi vào phòng đấu giá. 

 1. Thời gian, địa đim niêm phong miệng hòm phiếu trả giá: Vào hồi 17 giờ 00 phút, ngày 22/12/2022 tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số nhà 150, đường Hải Thượng Lãn Ông, tổ 4, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Kính mời Đại diện UBND huyện Hương Khê; Đại diện UBND xã Phúc Đồng và UBND thị trấn Hương Khê và khách hàng tham gia đấu giá đến trực tiếp tại công ty để thực hiện việc niêm phong hòm phiếu trả giá.

 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
 • Thời gian: Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể Ngày 21/12, 22/12 và đến 17h00 phút ngày 23/12/2022.
 • Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty theo chỉ dẫn sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

+ Số tài khoản: 1031405960.

+ Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD), nộp tiền đặt trước đấu giá đất tại Phúc Đồng/tại Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê”.  

Lưu ý:

Một giấy nộp tiền chỉ được dùng để đặt trước cho một lô đất (không nộp gộp tiền đặt trước của nhiều lô đất vào một giấy nộp tiền).

– Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng Vietcombank của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh tính đến 17h00 phút ngày 23/12/2022.

– Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất, đã nộp hồ sơ và phiếu trả giá cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN tỉnh Hà Tĩnh nhưng không nộp đủ số tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký thì khi xét các lô đất đủ điều kiện sẽ xét các lô đất có theo số thứ tự từ trên xuống dưới theo đúng bảng thông tin các lô đất đưa ra đấu giá tại thông báo và quy chế đấu giá cho tới khi hết khoản tiền đặt trước khách hàng đã nộp và loại tư cách tham gia đấu giá của khách hàng đối với các lô đất còn lại. Các lô đất được xét phải là các lô đất mà khách hàng đã đăng ký trong đơn đăng ký tham gia đấu giá, có phiếu trả giá đầy đủ và hợp lệ.

Ví dụ:

Ông Nguyễn Văn A đăng ký tham gia đấu giá 03 lô đất: lô đất số 6, 7 TDP 4 (TDP 6 cũ); lô đất số 1 TP 12 (TDP 19 cũ) tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê với tổng số tiền đặt trước của 03 lô đất này là 400.000.000 đồng. Khách hàng đã nộp hồ sơ, phiếu trả giá đầy đủ, hợp lệ tuy nhiên khách hàng chỉ nộp 02 khoản tiền đặt trước với tổng số tiền là 300.000.000 đồng. Như vậy khi xét các lô đất đủ điều kiện sẽ xét các lô đất có theo số thứ tự từ trên xuống dưới theo đúng bảng thông tin các lô đất đưa ra đấu giá tại thông báo và quy chế đấu giá cho tới khi hết khoản tiền đặt trước khách hàng đã nộp và loại tư cách tham gia đấu giá của khách hàng đối với các lô đất còn lại. Cụ thể như sau:

Khách hàng Nguyễn Văn A đủ điều kiện tham gia đấu giá 2 lô đất là các lô đất số 6, 7 TDP 4 (TDP 6 cũ) với tổng số tiền đặt trước của 2 lô đất này là 240.000.000 đồng. Còn thừa 60.000.000 đồng, tuy nhiên không đủ để đặt trước cho lô đất còn lại vì vậy khách hàng Nguyễn Văn A không đủ điều kiện tham gia đấu giá đối với lô đất số số 1 TP 12 (TDP 19 cũ).

– Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền trước thời hạn nêu trên.

– Người tham gia đấu giá phải tự bảo mật thông tin đăng ký tham gia đấu giá theo quy định; không ghi ký hiệu/tên lô đất đăng ký trong Nội dung giấy nộp tiền đặt trước.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:
 • Thời gian: Vào hồi 08h30 phút ngày 25/12/2022 (Chủ nhật).
 • Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Lưu ý:

Khách hàng cần đến trước thời gian tổ chức buổi công bố giá tối thiểu là 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

– Khi đến tham dự buổi công bố giá, khách hàng phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) để chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá và nộp lại bản sao chứng từ xác định đã nộp tiền đặt trước tại thời điểm điểm danh trước khi vào phòng đấu giá.

Tại buổi công bố giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

– Khách hàng đến tham dự cuộc đấu giá cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số nhà 150, đường Hải Thượng Lãn Ông, tổ 4, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam, số điện thoại:  0934.422.626.

Bài viết liên quan