Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng đất ở đối với 07 dự án trên địa bàn thị trấn Chúc Sơn, Văn Võ, Thượng Vực, Hữu Văn, Nam Phương Tiến thuộc huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

 1. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

– Đơn vị có tài sản đấu giá QSD đất: Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ. Địa chỉ: Số 102 Khu Bắc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ. Địa chỉ: thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

– Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, số 137 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

 1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

     2.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 07 dự án trên địa bàn thị trấn Chúc Sơn, Văn Võ, Thượng Vực, Hữu Văn, Nam Phương Tiến thuộc huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Tổng diện tích đất đấu giá là 5.789,28 m², gồm 51 thửa đất.

     2.2. Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước

STT Ký hiệu lô đất, thửa đất đấu giá Diện tích
(m2/thửa)
Giá khởi

điểm

(đồng/m2)

Tổng giá trị theo giá khởi điểm

(đồng/thửa)

 

Tiền hồ sơ (đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước (đồng/thửa đất)
  TỔNG 5.789,28   127.523.865.000    
I Khu Miễu 3, Miễu 4 thôn Trung Vực Trong và thôn Trung Vực Ngoài, xã Thượng Vực
  Lô ĐG1          
1 LK1 77,91 25.500.000 1.986.705.000 500.000 397.341.000
2 LK2 79,87 23.200.000 1.852.984.000 500.000 370.596.800
3 LK3 80,14 23.200.000 1.859.248.000 500.000 371.849.600
4 LK4 80,4 25.500.000 2.050.200.000 500.000 410.040.000
  Lô ĐG2          
5 LK1 104,87 25.500.000 2.674.185.000 500.000 534.837.000
6 LK2 81,53 23.200.000 1.891.496.000 500.000 378.299.200
7 LK6 82,61 23.200.000 1.916.552.000 500.000 383.310.400
8 LK7 82,89 23.200.000 1.923.048.000 500.000 384.609.600
II Khu đất dịch vụ Chúc Sơn
1 LK3-24 138,5 35.000.000 4.847.500.000 500.000 969.500.000
2 LK 4-3 163,3 44.200.000 7.217.860.000 500.000 1.443.572.000
III Khu đất xen kẹt xóm Nội, thị trấn Chúc Sơn
1 LK-01 198,07 28.100.000 5.565.767.000 500.000 1.113.153.400
IV Khu Vòng Dưới, xóm Cấp Tiến, thôn Võ Lao, xã Văn Võ
1 LK1 182,02 16.700.000 3.039.734.000 500.000 607.946.800
V Khu Miễu 2, thôn Trung Vực Ngoài, xã Thượng Vực
1 LK1 91,53 25.500.000 2.334.015.000 500.000 466.803.000
2 LK2 83,1 23.200.000 1.927.920.000 500.000 385.584.000
3 LK3 82,92 23.200.000 1.923.744.000 500.000 384.748.800
4 LK4 82,74 23.200.000 1.919.568.000 500.000 383.913.600
5 LK5 82,56 23.200.000 1.915.392.000 500.000 383.078.400
6 LK6 82,39 23.200.000 1.911.448.000 500.000 382.289.600
7 LK7 82,21 23.200.000 1.907.272.000 500.000 381.454.400
8 LK8 82,03 23.200.000 1.903.096.000 500.000 380.619.200
9 LK9 81,85 25.500.000 2.087.175.000 500.000 417.435.000
VI Khu Mái Sau, thôn Quyết Tiến, xã Hữu Văn
  ĐG-01     47.326.616.000    
1 LK1-1 189,94 31.000.000 5.888.140.000 500.000 1.177.628.000
2 Lk1-7 110 25.800.000 2.838.000.000 500.000 567.600.000
3 LK1-14 132,97 31.000.000 4.122.070.000 500.000 824.414.000
4 LK1-15 120,17 19.400.000 2.331.298.000 500.000 466.259.600
5 LK1-16 127,6 19.400.000 2.475.440.000 500.000 495.088.000
6 LK1-17 115,91 19.400.000 2.248.654.000 500.000 449.730.800
7 LK1-18 104,22 19.400.000 2.021.868.000 500.000 404.373.600
8 LK1-19 122,18 23.200.000 2.834.576.000 500.000 566.915.200
9 LK1-20 110 18.200.000 2.002.000.000 500.000 400.400.000
10 LK1-21 110 18.200.000 2.002.000.000 500.000 400.400.000
11 LK1-22 110 18.200.000 2.002.000.000 500.000 400.400.000
12 LK1-23 110 18.200.000 2.002.000.000 500.000 400.400.000
13 LK1-24 110 18.200.000 2.002.000.000 500.000 400.400.000
14 LK1-25 110 18.200.000 2.002.000.000 500.000 400.400.000
15 LK1-26 110 18.200.000 2.002.000.000 500.000 400.400.000
16 LK1-27 110 18.200.000 2.002.000.000 500.000 400.400.000
17 LK1-28 110 18.200.000 2.002.000.000 500.000 400.400.000
18 LK1-29 208,65 21.800.000 4.548.570.000 500.000 909.714.000
  ĐG-02     25.542.340.000    
19 LK2-1 182,75 21.800.000 3.983.950.000 500.000 796.790.000
20 LK2-2 115 18.200.000 2.093.000.000 500.000 418.600.000
21 LK2-3 115 18.200.000 2.093.000.000 500.000 418.600.000
22 LK2-4 115 18.200.000 2.093.000.000 500.000 418.600.000
23 LK2-5 115 18.200.000 2.093.000.000 500.000 418.600.000
24 LK2-6 115 18.200.000 2.093.000.000 500.000 418.600.000
25 LK2-7 115 18.200.000 2.093.000.000 500.000 418.600.000
26 LK2-8 115 18.200.000 2.093.000.000 500.000 418.600.000
27 LK2-9 115 18.200.000 2.093.000.000 500.000 418.600.000
28 LK2-10 115 18.200.000 2.093.000.000 500.000 418.600.000
29 LK2-12 106,45 18.200.000 1.937.390.000 500.000 387.478.000
VII Khu Trại Mía, thôn Đông Nam, xã Nam Phương Tiến
1 LK-04 140,00 5.600.000 784.000.000 500.000 156.800.000

 

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

+ Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

 1. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân là người Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và thuộc đối tượng Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3, Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính Phủ);

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua, nộp hồ sơ, nộp khoản tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.  

 1. Hình thức, phương thức đấu giá, bước giá và cách thức tổ chức đấu giá:
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

  Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Bước giá:

   Khu đất dịch vụ Chúc Sơn; Khu đất xen kẹt xóm Nội, thị trấn Chúc Sơn và Khu Mái sau, thông Quyết Tiến, xã Hữu Văn có bước giá là 200.000VNĐ/m² (Hai trăm nghìn đồng Việt Nam trên một mét vuông).

Khu Miễu 3, Miễu 4 thôn Trung Vực Trong và thôn Trung Vực Ngoài, xã Thượng Vực, Khu Vòng Dưới, xóm Cấp Tiến, thôn Võ Lao, xã Văn Võ; Khu Miễu 2, thôn Trung Vực Ngoài, xã Thượng Vực; Khu Trại Mía, thôn Đông Nam, xã Nam Phương Tiến có bước giá là 100.000 VNĐ/m² (Một trăm nghìn đồng Việt Nam trên một mét vuông).

  Cách thức tổ chức đấu giá: Đấu giá theo từng thửa đất bằng hình thức bỏ phiếu kín 01 vòng (01 lần) đấu, kết quả được công bố công khai ngay sau khi hết thời gian bỏ phiếu trên cơ sở các phiếu trả giá hợp lệ. Việc xác định người trúng đấu giá được thực hiện theo quy định.

 1. Thời gian xem tài sản (Trong giờ hành chính):
 • Thời gian kiểm tra thực địa: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu khu đất đấu giá tại thực địa hoặc liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ để đi kiểm tra thực địa trong hai ngày 22/4/2024, 23/4/2024 (Trong giờ hành chính)
 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá (Trong giờ hành chính):
 • Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:
 • Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 18/4/2024 đến 17h00’ ngày 02/5/2024 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ.
 • Khách hàng có thể nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bằng một trong hai hình thức sau:

Nộp trực tiếp hồ sơ tại địa điểm tiếp nhận:

+ Tại  Phòng 504, tầng 5 Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ; Địa chỉ: Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Gửi hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo hình thức gửi thư đảm bảo đến trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú; Địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, Số 137 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội; SĐT: 0917368080. Hồ sơ gửi theo hình thức thư đảm bảo phải được tiếp nhận trước 17h00’ ngày 02/5/2024. Các trường hợp chuyển tới sau 17h00’ ngày 02/5/2024 sẽ không hợp lệ)

Tham khảo thông tin hồ sơ đấu giá tại:

+   Cổng thông tin tin quốc gia về đấu giá tài sản (https://dgts.moj.gov.vn/);

+ Cổng thông tin Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội (http://sotnmt.hanoi.gov.vn/);

+   Cổng thông tin điện tử UBND huyện Chương Mỹ (https://chuongmy.hanoi.gov.vn/);

+ Cổng thông tin của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú (http://daugiaanphu.com.vn/).

 1. Nộp tiền đặt trước, xét duyệt điều kiện khách hàng tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định tại mục 2 Thông báo này.

 • Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong các ngày 29/4, 02/5 và đến 11h30’ ngày 03/5/2024. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú theo chỉ dẫn sau:

         + Số tài khoản: 2233838383.

         + Tên chủ tài khoản: “Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú” tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

         + Nội dung: Tên người đăng ký tham gia đấu giá CCCD số…. nộp tiền đặt trước ….(số lượng) thửa đất đăng ký tham gia đấu giá tại 07 dự án huyện Chương Mỹ.

Lưu ý:

Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 11 giờ 30 phút ngày 03/5/2024.

Xét duyệt điều kiện người tham gia đấu giá: 14h30’ ngày 03/5/2024.

Niêm yết danh sách người tham gia đấu giá không đủ điều kiện tham gia đấu giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 • Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 05/5/2024 (Chủ nhật).
 • Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ.

     Mọi thông tin liên hệ:

     – Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Điện thoại liên hệ: 0917.368.080.

     – Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ. Điện thoại liên hệ: 0868.368.616./.

Bài viết liên quan