Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Quyền sử dụng đất đối với 139 lô đất ở khu dân cư Bối Lim, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Quyền sử dụng đất đối với 139 lô đất ở khu dân cư Bối Lim, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Yên Định, địa chỉ: Khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

– Vị trí các lô đất đấu giá thuộc Mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Bối Lim, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, được phê duyệt tại Quyết định 3020/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Yên Định và được đính chính tại Quyết định số 2696/QĐUBND ngày 09/8/2022 của UBND huyện Yên Định.

– Vị trí, ranh giới các lô đất đấu giá được xác định theo: Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 373/TLBĐ, tỷ lệ 1/1000 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Định lập ngày 06/7/2023.

– Tổng diện tích đấu giá của 139 lô là: 18.383,6 m2.

– Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đã được GPMB, đầu tư cơ sở hạ tầng theo MBQH đã được phê duyệt.

– Tổng giá trị quyền sử dụng đất khởi điểm của các lô đấu giá: 110.134.636.000 đồng, cụ thể như sau:

Số TT Tên lô
đất
Diện tích
(m2)
 Đơn giá đất cụ thể (đồng/m2)  Giá khởi điểm từng lô đất (đồng)  Tiền đặt trước
( đồng/ lô)
 Tiền phí mua hồ sơ (đồng/01 bộ hồ sơ) Ghi Chú
KHU LK 1
1 LK 1: 01 103,5 9.000.000 1.117.800.000 223.560.000 500.000 Hai mặt đường
2 LK 1: 02 108 9.000.000 972.000.000 194.400.000 500.000
3 LK 1: 03 108 9.000.000 972.000.000 194.400.000 500.000
4 LK 1: 04 108 9.000.000 972.000.000 194.400.000 500.000
5 LK 1: 05 108 9.000.000 972.000.000 194.400.000 500.000
6 LK 1: 06 108 9.000.000 972.000.000 194.400.000 500.000
7 LK 1: 07 108 9.000.000 972.000.000 194.400.000 500.000
8 LK 1: 08 108 6.500.000 702.000.000 140.400.000 500.000
9 LK 1: 09 108 6.500.000 702.000.000 140.400.000 500.000
10 LK 1: 10 103,5 6.500.000 807.300.000 161.460.000 500.000 Hai mặt đường
11 LK 1: 11 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
12 LK 1: 12 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
13 LK 1: 13 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
14 LK 1: 14 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
KHU LK 2
15 LK 2: 01 103,5 9.000.000 1.117.800.000 223.560.000 500.000 Hai mặt đường
16 LK 2: 02 108 9.000.000 972.000.000 194.400.000 500.000
17 LK 2: 03 108 9.000.000 972.000.000 194.400.000 500.000
18 LK 2: 04 108 9.000.000 972.000.000 194.400.000 500.000
19 LK 2: 05 108 9.000.000 972.000.000 194.400.000 500.000
20 LK 2: 06 108 9.000.000 972.000.000 194.400.000 500.000
21 LK 2: 07 108 9.000.000 972.000.000 194.400.000 500.000
22 LK 2: 08 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
23 LK 2: 09 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
24 LK 2: 10 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
25 LK 2: 11 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
26 LK 2: 12 108 6.500.000 702.000.000 140.400.000 500.000
27 LK 2: 13 108 6.500.000 702.000.000 140.400.000 500.000
28 LK 2: 14 103,5 6.500.000 807.300.000 161.460.000 500.000 Hai mặt đường
KHU LK
29 LK 3: 01 103,5 6.500.000 807.300.000 161.460.000 500.000 Hai mặt đường
30 LK 3: 02 108 6.500.000 702.000.000 140.400.000 500.000
31 LK 3: 03 108 6.500.000 702.000.000 140.400.000 500.000
32 LK 3: 04 108 6.500.000 702.000.000 140.400.000 500.000
33 LK 3: 05 108 6.500.000 702.000.000 140.400.000 500.000
34 LK 3: 06 103,5 6.500.000 807.300.000 161.460.000 500.000 Hai mặt đường
35 LK 3: 07 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
36 LK 3: 08 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
37 LK 3: 09 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
38 LK 3: 10 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
39 LK 3: 11 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
40 LK 3: 12 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
41 LK 3: 13 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
42 LK 3: 14 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
KHU LK 4
43 LK 4: 01 103,5 6.500.000 807.300.000 161.460.000 500.000 Hai mặt đường
44 LK 4: 02 108 6.500.000 702.000.000 140.400.000 500.000
45 LK 4: 03 108 6.500.000 702.000.000 140.400.000 500.000
46 LK 4: 04 108 6.500.000 702.000.000 140.400.000 500.000
47 LK 4: 05 108  

6.500.000

702.000.000 140.400.000 500.000
48 LK 4: 06 103,5 6.500.000 807.300.000 161.460.000 500.000 Hai mặt đường
49 LK 4: 07 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
50 LK 4: 08 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
51 LK 4: 09 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
52 LK 4: 10 108 5.700.000 615.600.000 123.120.000 500.000 Giáp đường đi bộ
53 LK 4: 11 108 5.700.000 615.600.000 123.120.000 500.000 Giáp đường đi bộ
54 LK 4: 12 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
55 LK 4: 13 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
56 LK 4: 14 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
57 LK 4: 15 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
58 LK 4: 16 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
59 LK 4: 17 103,5 5.500.000 683.100.000 136.620.000 500.000 Hai mặt đường
60 LK 4: 18 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
61 LK 4: 19 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
62 LK 4: 20 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
63 LK 4: 21 108 5.700.000 615.600.000 123.120.000 500.000 Giáp đường đi bộ
64 LK 4: 22 108 5.700.000 615.600.000 123.120.000 500.000 Giáp đường đi bộ
65 LK 4: 23 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
66 LK 4: 24 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
67 LK 4: 25 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
68 LK 4: 26 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
69 LK 4: 27 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
70 LK 4: 28 103,5 5.500.000 683.100.000 136.620.000 500.000 Hai mặt đường
KHU LK 5
71 LK 5: 01 103,5 6.500.000 807.300.000 161.460.000 500.000 Hai mặt đường
72 LK 5: 02 108 6.500.000 702.000.000 140.400.000 500.000
73 LK 5: 03 135 6.500.000 1.053.000.000 210.600.000 500.000 Hai mặt đường
74 LK 5: 04 112,3 5.500.000 617.650.000 123.530.000 500.000
75 LK 5: 05 109,5 5.500.000 722.700.000 144.540.000 500.000 Hai mặt đường
KHU LK 6
76 LK 6: 01 103,5 6.500.000 807.300.000 161.460.000 500.000 Hai mặt đường
77 LK 6: 02 108 6.500.000 702.000.000 140.400.000 500.000
78 LK 6: 03 108 6.500.000 702.000.000 140.400.000 500.000
79 LK 6: 04 152,8 6.500.000 1.191.840.000 238.368.000 500.000 Hai mặt đường
80 LK 6: 05 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
81 LK 6: 06 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
82 LK 6: 07 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
83 LK 6: 08 108 5.700.000 615.600.000 123.120.000 500.000 Giáp đường đi bộ
84 LK 6: 09 108 5.700.000 615.600.000 123.120.000 500.000 Giáp đường đi bộ
85 LK 6: 10 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
86 LK 6: 11 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
87 LK 6: 12 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
88 LK 6: 13 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
89 LK 6: 14 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
90 LK 6: 15 103,5 5.500.000 683.100.000 136.620.000 500.000 Hai mặt đường
91 LK 6: 16 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
92 LK 6: 17 108 5.500.000 594.000.000 118.800.000 500.000
93 LK 6: 18 150,3 5.500.000 991.980.000 198.396.000 500.000 Hai mặt đường
94 LK 6: 19 111,3 5.200.000 578.760.000 115.752.000 500.000
95 LK 6: 20 105,1 5.200.000 546.520.000 109.304.000 500.000
96 LK 6: 21 98,9 5.200.000 514.280.000 102.856.000 500.000
97 LK 6: 22 92,7 5.400.000 500.580.000 100.116.000 500.000 Giáp đường đi bộ
98 LK 6: 23 158,7 5.400.000 856.980.000 171.396.000 500.000 Giáp đường đi bộ
99 LK 6: 24 134 5.200.000 696.800.000 139.360.000 500.000
KHU LK 7
100 LK 7: 01 105,5 5.200.000 658.320.000 131.664.000 500.000 Hai mặt đường
101 LK 7: 02 100,1 5.200.000 520.520.000 104.104.000 500.000
KHU LK 8
102 LK 8: 01 83,6 5.200.000 521.664.000 104.332.800 500.000 Hai mặt đường
103 LK 8: 02 87 5.200.000 452.400.000 90.480.000 200.000
104 LK 8: 03 88,5 5.200.000 460.200.000 92.040.000 200.000
105 LK 8: 04 90 5.200.000 468.000.000 93.600.000 200.000
106 LK 8: 05 91,5 5.200.000 475.800.000 95.160.000 200.000
107 LK 8: 06 94,3 5.200.000 490.360.000 98.072.000 200.000
108 LK 8: 07 98,4 5.200.000 511.680.000 102.336.000 500.000
109 LK 8: 08 102,5 5.200.000 533.000.000 106.600.000 500.000
110 LK 8: 09 106,6 5.200.000 554.320.000 110.864.000 500.000
111 LK 8: 10 110,7 5.200.000 575.640.000 115.128.000 500.000
112 LK 8: 11 114,8 5.200.000 596.960.000 119.392.000 500.000
113 LK 8: 12 118,9 5.200.000 618.280.000 123.656.000 500.000
114 LK 8: 13 123 5.200.000 639.600.000 127.920.000 500.000
115 LK 8: 14 127,1 5.200.000 660.920.000 132.184.000 500.000
116 LK 8: 15 131,2 5.200.000 682.240.000 136.448.000 500.000
117 LK 8: 16 130,8 5.200.000 816.192.000 163.238.400 500.000 Hai mặt đường
KHU LK 9
118 LK 9: 01 105,5 5.500.000 696.300.000 139.260.000 500.000 Hai mặt đường
119 LK 9: 02 110 5.500.000 605.000.000 121.000.000 500.000
120 LK 9: 03 110 5.500.000 605.000.000 121.000.000 500.000
121 LK 9: 04 110 5.500.000 605.000.000 121.000.000 500.000
122 LK 9: 05 110 5.500.000 605.000.000 121.000.000 500.000
123 LK 9: 06 105,5 5.500.000 580.250.000 116.050.000 500.000
KHU BT
124 BT: 01 310,5 5.000.000 1.863.000.000 372.600.000 500.000 Hai mặt đường
125 BT: 02 315 5.000.000 1.575.000.000 315.000.000 500.000
126 BT: 03 315 5.000.000 1.575.000.000 315.000.000 500.000
127 BT: 04 315 5.000.000 1.575.000.000 315.000.000 500.000
128 BT: 05 315 5.000.000 1.575.000.000 315.000.000 500.000
129 BT: 06 315 5.000.000 1.575.000.000 315.000.000 500.000
130 BT: 07 315 5.000.000 1.575.000.000 315.000.000 500.000
131 BT: 08 310,5 5.000.000 1.863.000.000 372.600.000 500.000 Hai mặt đường
132 BT: 09 310,5 5.000.000 1.863.000.000 372.600.000 500.000 Hai mặt đường
133 BT: 10 315 5.000.000 1.575.000.000 315.000.000 500.000
134 BT: 11 315 5.000.000 1.575.000.000 315.000.000 500.000
135 BT: 12 315 5.000.000 1.575.000.000 315.000.000 500.000
136 BT: 13 315 5.000.000 1.575.000.000 315.000.000 500.000
137 BT: 14 315 5.000.000 1.575.000.000 315.000.000 500.000
138 BT: 15 315 5.000.000 1.575.000.000 315.000.000 500.000
139 BT: 16 310.5 5.000.000 1.863.000.000 372.600.000 500.000 Hai mặt đường
 CỘNG TỔNG 18.383,6 110.134.636.000 22.026.927.200

Lưu ý: Mức giá trên đã bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở theo quy định hiện hành.

 1. Mục đích, hình thức giao đất, thời gian sử dụng đất:

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

 1. Đối tượng và điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

3.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013; Có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 và Điều 4 Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

– Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu Công ty phát hành;

– Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó;

– Có hồ sơ tham gia đấu giá, hợp lệ theo quy định;

– Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

– Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất của hộ gia đình phải là chủ hộ hoặc phải được chủ hộ ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa);

– Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn);

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ;

– Hợp đồng uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

 1. Hình thức đấu giá và Phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 21/08/2023 và ngày 22/08/2023.
 • Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem tài sản khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Từ 08h00 phút ngày 14/08/2023 đến 16h30 phút ngày 27/08/2023.
 • Chốt nộp hồ sơ: Từ 08h00 phút đến 16h30 phút ngày 27/08/2023.
 • Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa và tại Ủy ban nhân dân thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
 • Thời gian nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, cụ thể: Từ ngày 25/06/2023 đến 11giờ 30 phút ngày 29/08/2023.
 • Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NHẤT AN PHÚ

+ Số tài khoản: 3531238123999

+ Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)- Chi nhánh số 3 Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 248 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất đối với … (số lượng) đất tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa”.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng nêu trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa tính đến 11 giờ 30 phút ngày 29/08/2023.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 • Thời gian: Vào hồi 08h30 phút ngày 30/08/2023 (Thứ Tư).
 • Địa điểm: Tại Hội trường UBND thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá khi đến tham dự cuộc đấu giá phải xuất trình bản chính CMND/CCCD/HC (còn thời hạn) và chứng từ xác định việc đã nộp khoản tiền đặt trước.

Người tham gia đấu giá cần đến trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá tối thiểu là 15 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

Tại cuộc đấu giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại: 0974.487.448 hoặc 0942.738.991.

Bài viết liên quan