Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Quyền sử dụng đất đối với 49 lô đất ở tại khu dân cư Đất San, thôn Đồng Thanh, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ,  thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Thiệu Hóa, địa chỉ: Tiểu Khu 2, thị trấn Thiệu Hoá, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

 1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

– Tài sản đấu giá: Gồm 49 lô đất ở tại khu dân cư Đất San, thôn Đồng Thanh, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (Các lô đất đấu giá đã được phê duyệt tại Quyết định 3159/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Đất San, thôn Đồng Thanh, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa).

– Tổng diện tích đấu giá (49 lô): 5.445,80 m².

– Hiện trạng: Đã được bồi thường GPMB và đầu tư xây dựng hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật theo MBQH được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Tổng giá trị quyền sử dụng đất khởi điểm của các lô đấu giá: 39.708.582.600 đồng, cụ thể như sau:

STT Lô số Diện tích (m2) Đơn giá (đồng/m2) Giá khởi điểm (đồng/lô) Tiền đặt trước (đồng/lô) Tiền hồ sơ (đồng/bộ) Ghi chú
I. Khu A2 (13 lô đất)
1 A2:01 119,86 10.320.000 1.236.955.200 247.391.040 500,000 Hai mặt đường
2 A2:02 105 8.600.000 903.000.000 180.600.000 500,000  
3 A2:03 105 8.600.000 903.000.000 180.600.000 500,000  
4 A2:04 105 8.600.000 903.000.000 180.600.000 500,000  
5 A2:05 105 8.600.000 903.000.000 180.600.000 500,000
6 A2:06 105 8.600.000 903.000.000 180.600.000 500,000  
7 A2:10 112,5 5.700.000 641.250.000 128.250.000 500,000  
8 A2:12 112,5 5.700.000 641.250.000 128.250.000 500,000  
9 A2:13 143,4 6.840.000 980.856.000 196.171.200 500,000  
10 A2:14 155,2 6.600.000 1.024.320.000 204.864.000 500,000 Hai mặt đường
11 A2:15 120,2 5.500.000 661.100.000 132.220.000 500,000  
12 A2:16 120,2 5.500.000 661.100.000 132.220.000 500,000  
13 A2:17 120,2 5.500.000 661.100.000 132.220.000 500,000  
II. Khu A3 (36 lô đất)
14 A3:01 147,37 10.320.000 1.520.858.400 304.171.680 500,000 Hai mặt đường
15 A3:04 100,00 8.600.000 860.000.000 172.000.000 500,000  
16 A3:09 100,00 8.600.000 860.000.000 172.000.000 500,000  
17 A3:10 100,00 8.600.000 860.000.000 172.000.000 500,000  
18 A3:11 100,00 8.600.000 860.000.000 172.000.000 500,000  
19 A3:12 100,00 8.600.000 860.000.000 172.000.000 500,000  
20 A3:13 100,00 8.600.000 860.000.000 172.000.000 500,000  
21 A3:14 100,00 8.800.000 880.000.000 176.000.000 500,000 Giáp đường đi bộ
22 A3:16 100,00 8.600.000 860.000.000 172.000.000 500,000  
23 A3:17 100,00 8.600.000 860.000.000 172.000.000 500,000  
24 A3:18 100,00 8.600.000 860.000.000 172.000.000 500,000  
25 A3:19 100,00 8.600.000 860.000.000 172.000.000 500,000  
26 A3:20 100,00 8.600.000 860.000.000 172.000.000 500,000  
27 A3:21 100,00 8.600.000 860.000.000 172.000.000 500,000  
28 A3:22 100,00 8.600.000 860.000.000 172.000.000 500,000  
29 A3:23 100,00 8.600.000 860.000.000 172.000.000 500,000  
30 A3:24 100,00 8.600.000 860.000.000 172.000.000 500,000  
31 A3:25 100,00 8.600.000 860.000.000 172.000.000 500,000  
32 A3:26 100,00 8.600.000 860.000.000 172.000.000 500,000  
33 A3:27 100,00 8.600.000 860.000.000 172.000.000 500,000  
34 A3:28 100,00 8.600.000 860.000.000 172.000.000 500,000  
35 A3:29 100,00 8.600.000 860.000.000 172.000.000 500,000  
36 A3:30 100,00 10.320.000 1.032.000.000 206.400.000 500,000 Hai mặt đường
37 A3:32 114,63 5.000.000 573.150.000 114.630.000 500,000  
38 A3:33 124,14 5.000.000 620.700.000 124.140.000 500,000  
39 A3:34 121,41 5.000.000 607.050.000 121.410.000 500,000  
40 A3:35 117,40 5.000.000 587.000.000 117.400.000 500,000  
41 A3:36 115,17 5.200.000 598.884.000 119.776.800 500,000 Giáp đường đi bộ
42 A3:37 127,71 5.200.000 664.092.000 132.818.400 500,000 Giáp đường đi bộ
43 A3:38 121,98 5.000.000 609.900.000 121.980.000 500,000  
44 A3:39 120,85 5.000.000 604.250.000 120.850.000 500,000  
45 A3:40 127,14 5.000.000 635.700.000 127.140.000 500,000  
46 A3:41 124,33 5.000.000 621.650.000 124.330.000 500,000  
47 A3:42 129,80 5.000.000 649.000.000 129.800.000 500,000  
48 A3:45 109,16 5.700.000 622.212.000 124.442.400 500,000  
49 A3:46 115,65 5.700.000 659.205.000 131.841.000 500,000  
TỔNG 5.445,8   39.708.582.600  7.941.716.520    

 

        Lưu ý: Mức giá trên đã bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở theo quy định hiện hành.

 1. Mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất:

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn (xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân theo quy hoạch và thiết kế được duyệt).

– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

– Thời hạn giao đất: Giao lâu dài.

 1. Đối tượng và điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

  3.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai; Có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 và Điều 4 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17/09/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

– Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu Công ty phát hành;

– Có bản cam kết của người tham gia đấu giá về việc: Đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

– Trong một gói đấu giá: Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá;

– Đối với hộ gia đình tham gia đấu giá: phải là chủ hộ (nếu chủ hộ ủy quyền thì việc ủy quyền phải theo đúng quy định của pháp luật), chỉ được cử 01 người là chủ hộ tham gia đấu giá tại phiên đấu giá;

– Có hồ sơ tham gia đấu giá, hợp lệ theo quy định;

– Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng, vị trí lô đất đăng ký tham gia đấu giá.

 1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa);

– Bản cam kết của người đăng ký tham gia đấu giá;

– Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn) và sổ hộ khẩu;

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ;

– Hợp đồng uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

 1. Hình thức đấu giá và Phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

– Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

– Cách thức đấu giá: Đấu giá một lượt tất cả các lô đất theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng. Trả giá theo lô đất.

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 06/03/2023 và ngày 07/03/2023.
 • Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem tài sản khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính; trừ thứ 7 và chủ nhật):
 • Thời gian: Từ 8h00 phút ngày 01/03/2023 đến 16h30 phút ngày 16/03/2023.
 • Chốt nộp hồ sơ: Từ 8h00 phút đến 16h30 phút ngày 16/03/2023.
 • Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa và tại Ủy ban nhân dân xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
 • Thời gian nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, cụ thể: Từ ngày 15/03/2023 đến 11h30’ ngày 17/03/2023.
 • Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa.

+ Số tài khoản: 1023973999.

+ Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Thanh Hoá (Vietcombank), địa chỉ: 05 Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, thành Phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất đối với … (số lượng) đất tại xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa”.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa tính đến 11 giờ 30 phút ngày 17/03/2023.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

          – Thời gian: Vào hồi 09h00 phút ngày 19/03/2023 (Chủ Nhật).

          – Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá khi đến tham dự cuộc đấu giá phải xuất trình bản chính CMND/CCCD/HC (còn thời hạn) hoặc sổ hộ khẩu và chứng từ xác định việc đã nộp khoản tiền đặt trước.

Người tham gia đấu giá cần đến trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá tối thiểu là 15 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

Tại cuộc đấu giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại: 0974.487.448 hoặc 0942.738.991.

 

 

Nơi nhận:                                                                            

– UBND huyện Thiệu Hóa;

 Phòng TN&MT huyện Thiệu Hóa;

– UBND xã Minh Tâm;

– Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản;

– Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa;

– Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Thanh Hóa;

– Báo Thanh Hóa;

– Các điểm niêm yết;

– Lưu HS, VT./.

     CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

   NHẤT AN PHÚ – CHI NHÁNH THANH HÓA

Bài viết liên quan