Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Quyền sử dụng đất tại Khu dân cư thôn Sơn Hà, xã Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa thuộc MBQH số 6455/QĐ-UBND ngày 25/7/2016.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ,  thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa – Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

– Đơn vị được giao tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa.

 1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

– Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 48 lô đất tại Khu dân cư thôn Sơn Hà, xã Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa thuộc MBQH số 6455/QĐ-UBND ngày 25/7/2016.

– Tổng diện tích đấu giá: 5.993,5 m², gồm 48 lô đất ở liền kề bao gồm các lô từ lô B1 đến lô B8; từ lô D3 đến lô D6; từ lô F1 đến lô F36. Diện tích Lô từ 111,0m2 đến 149,0m2.

– Tổng giá trị tiền sử dụng đất theo mức giá khởi điểm của 48 lô đất đấu giá là: 50.744.600.000 đồng (Năm mươi tỷ, bảy trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm nghìn đồng), cụ thể như sau:

 

TT Lô số Diện tích (m²) Mức giá khởi điểm để đấu giá (đồng/m2) Thành tiền theo giá khởi điểm (đồng/lô) Tiền đặt trước (đồng/lô) Tiền mua hồ sơ
(đồng/bộ)
Ghi chú
1 B1 120,5 8.400.000 1.012.200.000 202.440.000 500.000 Đ.ve 7,5
2 B2 125,0 7.000.000 875.000.000 175.000.000 500.000 7,5
3 B3 125,0 7.000.000 875.000.000 175.000.000 500.000 7,5
4 B4 125,0 7.000.000 875.000.000 175.000.000 500.000 7,5
5 B5 125,0 7.000.000 875.000.000 175.000.000 500.000 7,5
6 B6 125,0 7.000.000 875.000.000 175.000.000 500.000 7,5
7 B7 125,0 7.000.000 875.000.000 175.000.000 500.000 7,5
8 B8 120,5 8.400.000 1.012.200.000 202.440.000 500.000 Đ.ve 7,5
9 D3 132,0 7.000.000 924.000.000 184.800.000 500.000 7,5
10 D4 132,0 7.000.000 924.000.000 184.800.000 500.000 7,5
11 D5 132,0 7.000.000 924.000.000 184.800.000 500.000 7,5
12 D6 139,5 8.400.000 1.171.800.000 234.360.000 500.000 Đ.ve 7,5
13 F1 115,5 8.400.000 970.200.000 194.040.000 500.000 Đ.ve 7,5
14 F2 120,0 7.000.000 840.000.000 168.000.000 500.000 7,5
15 F3 120,0 7.000.000 840.000.000 168.000.000 500.000 7,5
16 F4 120,0 7.000.000 840.000.000 168.000.000 500.000 7,5
17 F5 120,0 7.000.000 840.000.000 168.000.000 500.000 7,5
18 F6 111,0 12.000.000 1.332.000.000 266.400.000 500.000 Đ.ve đường > 10,5
19 F7 116,0 10.000.000 1.160.000.000 232.000.000 500.000 > 10,5
20 F8 116,0 10.000.000 1.160.000.000 232.000.000 500.000 > 10,5
21 F9 118,5 10.000.000 1.185.000.000 237.000.000 500.000 > 10,5
22 F10 118,5 10.000.000 1.185.000.000 237.000.000 500.000 > 10,5
23 F11 121,0 10.000.000 1.210.000.000 242.000.000 500.000 > 10,5
24 F12 121,0 10.000.000 1.210.000.000 242.000.000 500.000 > 10,5
25 F13 123,5 10.000.000 1.235.000.000 247.000.000 500.000 > 10,5
26 F14 123,5 10.000.000 1.235.000.000 247.000.000 500.000 > 10,5
27 F15 126,0 10.000.000 1.260.000.000 252.000.000 500.000 > 10,5
28 F16 126,0 10.000.000 1.260.000.000 252.000.000 500.000 > 10,5
29 F17 128,5 10.000.000 1.285.000.000 257.000.000 500.000 > 10,5
30 F18 128,5 10.000.000 1.285.000.000 257.000.000 500.000 > 10,5
31 F19 131,0 10.000.000 1.310.000.000 262.000.000 500.000 > 10,5
32 F20 131,0 10.000.000 1.310.000.000 262.000.000 500.000 > 10,5
33 F21 133,5 10.000.000 1.335.000.000 267.000.000 500.000 > 10,5
34 F22 136,0 10.000.000 1.360.000.000 272.000.000 500.000 > 10,5
35 F23 149,0 12.000.000 1.788.000.000 357.600.000 500.000 Đ.ve đường > 10,5
36 F24 125,0 8.000.000 1.000.000.000 200.000.000 500.000 10,5
37 F25 125,0 8.000.000 1.000.000.000 200.000.000 500.000 10,5
38 F26 123,0 8.000.000 984.000.000 196.800.000 500.000 10,5
39 F27 123,0 8.000.000 984.000.000 196.800.000 500.000 10,5
40 F28 117,0 9.600.000 1.123.200.000 224.640.000 500.000 Đ.ve 10,5m
41 F29 125,0 7.000.000 875.000.000 175.000.000 500.000 7,5
42 F30 125,0 7.000.000 875.000.000 175.000.000 500.000 7,5
43 F31 125,0 7.000.000 875.000.000 175.000.000 500.000 7,5
44 F32 125,0 7.000.000 875.000.000 175.000.000 500.000 7,5
45 F33 125,0 7.000.000 875.000.000 175.000.000 500.000 7,5
46 F34 125,0 7.000.000 875.000.000 175.000.000 500.000 7,5
47 F35 125,0 7.000.000 875.000.000 175.000.000 500.000 7,5
48 F36 125,0 7.000.000 875.000.000 175.000.000 500.000 7,5
Tổng 5.993,50   50.744.600.000 10.148.920.000    

       

        Lưu ý: Mức giá trên đã bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở theo quy định hiện hành.

 1. Mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất:

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá giao quyền sử dụng đất.

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

         

 1. Đối tượng và điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

  3.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai; Có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 và Điều 4 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17/09/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

– Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu Công ty phát hành;

– Có bản cam kết của người tham gia đấu giá về việc: Đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

– Trong cùng 01 (một) lô đất đấu giá, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó (nếu cá nhân đó ủy quyền thì việc ủy quyền phải theo đúng quy định của pháp luật);

– Có hồ sơ tham gia đấu giá, hợp lệ theo quy định;

– Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng, vị trí/tên lô đất đăng ký tham gia đấu giá.

 1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa). Người tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, ký hiệu (tên) lô đất đăng ký đấu giá và các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn và ký, ghi rõ họ tên;

– Bản cam kết của người đăng ký tham gia đấu giá;

– Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn) và sổ hộ khẩu;

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ;

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền đặt trước;

– Hợp đồng/Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Lưu ý:  Toàn bộ thông tin của Khách hàng trong bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải đồng nhất với nhau (tên của khách hàng trong phiếu thu tiền mua hồ sơ, đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu nộp tiền đặt trước, phiếu trả giá phải cùng là một người).

 1. Hình thức đấu giá và Phương thức đấu giá:

5.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

– Đấu giá 01 m2 đất, để tính cho giá trị lô đất, trong mặt bằng quy hoạch.

– Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng.

– Lấy kết quả trả giá tại vòng đấu thứ nhất làm cơ sở công nhận kết quả trúng đấu giá, khách hàng có mức giá trả giá cao nhất ở vòng đấu thứ nhất là người trúng đấu giá và được người điều hành cuộc đấu giá công khai kết quả trúng đấu giá tại cuộc đấu giá.

+ Trường hợp tại vòng đấu thứ nhất có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá vòng thứ hai giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trong những người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

+ Trường hợp các khách hàng cùng trả giá cao nhất ở vòng đấu thứ nhất đồng ý đấu vòng đấu thứ hai thì khách hàng có mức giá trả cao nhất ở vòng đấu thứ hai là người trúng đấu giá. Nếu có nhiều khách hàng cùng trả giá cao nhất ở vòng đấu thứ hai thì người điều hành cuộc đấu giá tổ chức bốc thăm để xác định khách hàng trúng đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên và số tiền được làm tròn lên 1.000 đồng đối với giá trả cao nhất của khách hàng trúng đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):

          Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 01/02/2023 và ngày 02/02/2023.

          Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Thanh Hóa/UBND xã Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem tài sản khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính):
 • Thời gian: Từ 8h00 phút ngày 17/01/2023 đến 16h30 phút ngày 17/02/2023.
 • Chốt nộp hồ sơ: Từ 8h00 phút đến 16h30 phút ngày 17/02/2023.
 • Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa và tại Ủy ban nhân dân xã Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
 • Thời gian nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, cụ thể: Ngày 15/02/2023, 16/02/2023 và đến 16 giờ 30 phút ngày 17/02/2023.
 • Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa.

+ Số tài khoản: 50110005469999.

+ Tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Hóa. Địa chỉ: Số 26 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD/HC)…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Lô đất số B1,D4,F2,… tại xã Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa”.

(Họ tên người có tên trong Đơn đăng ký tham gia đấu giá là Nguyễn Văn A thì trong nội dung khách hàng nộp tiền đặt trước phải ghi rõ là Nguyễn Văn A. Số tiền đặt trước khách hàng nộp phải tương ứng với số tiền đặt trước của lô đất mà khách hàng đăng ký trong Đơn đăng ký tham gia đấu giá của mình.

Ví dụ: Nguyễn Văn A, số CMND/CCCD/HC nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Lô đất số B1,D4,F2,…tại xã Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nếu nhờ người nộp thay thì phải ghi rõ là nộp thay cho Nguyễn Văn A (Nếu khách hàng không ghi đúng nội dung nộp tiền xem như không hợp lệ đồng nghĩa với việc khách hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá)).

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa tính đến 16 giờ 30 phút ngày 17/02/2023.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

          – Thời gian: Vào hồi 14h00 phút ngày 20/02/2023 (Thứ Hai).

          – Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa.

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá khi đến tham dự cuộc đấu giá phải xuất trình bản chính CMND/CCCD/HC (còn thời hạn) hoặc sổ hộ khẩu và chứng từ xác định việc đã nộp khoản tiền đặt trước.

Người tham gia đấu giá cần đến trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá tối thiểu là 15 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

Tại cuộc đấu giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại: 0974.487.448 hoặc 0942.738.991.

Bài viết liên quan