Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Quyền sử dụng đất khu đất dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Quyền sử dụng đất khu đất dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Nga Liên,

huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

 

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú và UBND huyện Nga Sơn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:

 1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, Số 137 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
 2. Người có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá là UBND huyện Nga Sơn. Địa chỉ: Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
 3. Thông tin tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và bước giá:
  • Thông tin tài sản đấu giá:

Đấu giá quyền sử dụng đất khu đất dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa như sau:

– Vị trí, ranh giới khu đất đấu giá: Khu đất đấu giá thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dịch vụ thương mại tổng hợp xã Nga Liên, huyện Nga Sơn (phê duyệt kèm Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2022 của UBND huyện Nga Sơn và đính chính tại Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2022 của UBND huyện Nga Sơn); giáp ranh:

– Phía Đông Bắc: Giáp đường giao thông theo quy hoạch;

– Phía Đông Nam: Giáp đường giao thông theo quy hoạch;

– Phía Tây Bắc: Giáp đường giao thông theo quy hoạch;

– Phía Tây Nam: Giáp đất dân cư theo quy hoạch.

Vị trí, ranh giới khu đất đấu giá xác định theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 433/TLBĐ, tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 27 tháng 7 năm 2021.

– Diện tích, mục đích, hình thức, thời hạn cho thuê đất:

+ Diện tích khu đất đấu giá: 1.356,0 m2.

+ Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ.

+ Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho
cả thời gian thuê.

+ Thời hạn thuê đất: 50 năm tính từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định công
nhận kết quả trúng đấu giá.

3.2. Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch, hiện trạng sử dụng đất:

 1. a) Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500: Khu dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn được UBND huyện Nga Sơn phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2022 và đính chính tại Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2022 của UBND huyện Nga Sơn.
 2. b) Kế hoạch sử dụng đất: Chấp thuận cho phép thực hiện và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Nga Sơn theo Quyết định số 4041/QĐ- UBND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh.
 3. c) Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất: Đã được phê duyệt tại Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 và Quyết định số 4510/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh.
 4. d) Hiện trạng khu đất đấu giá: Đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đến ranh giới khu đất đấu giá quyền sử dụng đất.

3.3. Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất:

Giá trị quyền sử dụng đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê 50 năm (đã bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng như hiện trạng): 3.045.185.472 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm bốn mươi lăm triệu, một trăm tám mươi lăm ngàn, bốn trăm bảy hai đồng).

3.4. Tiền đặt trước: 609.037.094 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm linh chín triệu, không trăm ba mươi bảy nghìn, không trăm chín mươi tư đồng.

3.5. Tiền mua hồ sơ: 1.000.000 đồng/một bộ hồ sơ (Bằng chữ: Một triệu đồng trên bộ hồ sơ).

3.6. Bước giá: Là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá để tổ chức đấu giá bằng 0,5% (không phẩy năm phần trăm) mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

* Lưu ý:

Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác. Nhà đầu tư trúng đấu giá tài sản có trách nhiệm nộp các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, sở hữu tài sản;

– Tiền hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại cho người đăng ký tham gia đấu giá; trừ trường hợp tài sản không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá (theo điểm d khoản 2 Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản).

 1. Đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

4.1 Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá:

 1. a) Đối tượng được tham gia đấu giá: Người được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất gồm: Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 và Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa.
 2. b) Điều kiện được tham gia đấu giá: Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai. Thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và Luật Đất đai. Ngoài ra, tổ chức còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải được đóng thành quyển, gồm đầy đủ tài liệu theo quy định về thành phần hồ sơ tham gia đấu giá và xếp theo trình tự như trong quy chế ban hành cho cuộc đấu giá.

– Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải được thẩm định đủ điều kiện tham gia đấu giá. Tổ chức đấu giá tài sản chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ và thông báo cho người đăng ký tham gia đấu giá theo quy định trước khi tổ chức cuộc đấu giá.

– Nộp đầy đủ tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

– Phải chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá, trong trường hợp chủ thể đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể ủy quyền, việc ủy quyền phải đúng theo quy định của pháp luật.

 1. c) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Người được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

(1) Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú phát hành; trong đơn cam kết khi trúng đấu giá phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ, đúng thời hạn nộp tiền theo quy định và phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của thành phần hồ sơ tham gia đấu giá.

(2) Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; có phương án đầu tư xây dựng khả thi hiệu quả.

(3) Đến thời điểm đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

(4) Không vi phạm pháp luật đất đai đối với các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định thông qua kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với các dự án sử dụng đất.

(5) Đảm bảo các điều kiện về tài chính

– Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án (Tổng mức đầu tư của dự án căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 23/05/2022 của UBND UBND huyện Nga Sơn về việc phê duyệt Tổng mức đấu tư dự án: Khu dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn) tương đương 1.238.558.522 đồng (Một tỷ, hai trăm ba mươi tám triệu, năm trăm năm mươi tám nghìn, năm trăm hai mươi hai đồng); Đồng thời, vốn chủ sở hữu phải đáp ứng cho tất cả các dự án mà mình đang thực hiện.

Tổng mức đầu tư:  (Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 23/05/2022 của UBND huyện Nga Sơn) 6.192.792.610 đồng
– Chi phí xây dựng: 4.739.696.000  đồng;
– Chi phí quản lý dự án: 281.018.000  đồng;
– Chi phí tư vấn ĐTXD: 160.197.967  đồng;
– Chi phí khác: 658.757.642  đồng;
– Chi phí dự phòng: 52.208.655  đồng;

 

– Có cam kết tài trợ vốn vay để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

(6) Một tổ chức chỉ được một đơn vị trong tổ chức đó tham gia đấu giá; trường hợp có 02 (hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp trong tổng công ty đó tham gia đấu giá; tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

* Lưu ý:

Trường hợp Nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đấu giá, nhưng không tham gia đấu

giá được thì phải có Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật và nộp 01 bản sao CCCD/CMND của người được ủy quyền.

 1. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
  • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

– Số vòng đấu giá: Nhiều vòng (Tối đa 10 vòng).

5.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

5.3. Bước giá và cách thức trả giá:

Bước giá: Bước giá cho mỗi vòng đấu kế tiếp là 0,5% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

Cách thức trả giá: Vòng đấu thứ nhất trả từ giá khởi điểm trở lên. Tại các vòng đấu giá tiếp theo, những Nhà đầu tư tiếp tục tham gia đấu giá trả giá theo công thức sau: Giá khởi điểm vòng tiếp theo bằng giá đã trả cao nhất của vòng trước liền kề cộng với bước giá đã quy định (Giá khởi điểm vòng tiếp theo = Giá trả cao nhất vòng đấu trước liền kề + 0,5%). Giá khởi điểm của các vòng đấu được Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá công bố trước mỗi vòng đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):

6.1. Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 19/04/2023 và ngày 20/04/2023.

6.2. Địa điểm: Tại khu đất dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn. (Khách hàng liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa hoặc UBND xã Nga Liên).

Lưu ý: Nhà đầu tư tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem tài sản đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo mời tham gia đấu giá đến hết thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá.

 1. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính):
  • Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (Địa điểm bán và tiếp nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá):

– Thời gian: Từ 08h00 phút 19/04/2023 đến 16h30 phút ngày 06/05/2023.

– Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

7.2. Tại UBND xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá):

– Thời gian: Từ 08h00 phút ngày 24/04/2023 đến 16h30 phút ngày 25/04/2023.

Lưu ý: Khi mua hồ sơ, khách hàng cần xuất trình và nộp lại các loại giấy tờ sau:

– Bản sao Giấy chứng nhận giấy Đăng ký kinh doanh/ Đăng ký doanh nghiệp (Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có ngành nghề kinh doanh bất động sản).

        – Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền của Nhà đầu tư tham gia đấu giá (đối với trường hợp người mua hồ sơ không phải là Người đại diện theo pháp luật của đơn vị tham gia đấu giá).

 1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

– Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Ngày 04/05/2023, ngày 05/05/2023 và đến 16h00 phút ngày 08/05/2023.

– Cách thức nộp: Nhà đầu tư nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú theo chỉ dẫn sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NHẤT AN PHÚ

+ Số tài khoản: 3531238123999

+ Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)- Chi nhánh số 3 Thanh Hóa, địa chỉ: Số 248 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

+ Nội dung: “Tên Nhà đầu tư tham gia đấu giá…,nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Khu đất dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn”.

Lưu ý: Khoản tiền đặt trước được tính là hợp lệ căn cứ thông tin số dư hiển thị trên hệ thống ngân hàng trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 16h00 phút ngày 08/05/2023.

 1. Xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá đáp ứng các điều kiện và tiêu chí tham gia đấu giá:

– Thời gian: Vào 16 giờ 00 phút ngày 08/5/2023.

Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

– Thời gian: Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 09/05/2023 (Thứ Ba).

– Địa điểm: Hội trường UBND xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Lưu ý:

– Nếu có sự thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, Tổ chức đấu giá sẽ thông báo công khai cho các nhà đầu tư tham gia đấu giá được biết và Niêm yết công khai tại trụ sở của UBND huyện Nga Sơn, trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

– Nhà đầu tư tham gia đấu giá khi đến tham dự cuộc đấu giá phải xuất trình CMND/CCCD/hộ chiếu, trường hợp được ủy quyền tham gia đấu giá thì phải có Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, Số 137 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, số điện thoại: 738.991.
 • Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại: 738.991 – 09.7448.7448.

 

Bài viết liên quan