Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

Quy chế phiên đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng

 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

AN PHÚ

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                         Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2019

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 116/2019/QĐ- ĐGAP)

 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Nghị định 62/2017/NĐ- CP ngày 16/05/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

 Căn cứ Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ tài chính Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Căn cứ về Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 15/2019/HĐDVĐG ngày 17/12/2019 về việc bán đấu giá tài sản giữa Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC và Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.

Căn cứ Quyết định số 116/2019/QĐ-ĐGAP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú về việc ban hành quy chế đấu giá tài sản.

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú ban hành Quy chế đấu giá tài sản nêu trên với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA ĐẤU GIÁ

 • Đối tượng có đủ điều kiện sau đây được tham gia đấu giá tài sản:
 • Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nhu cầu, có khả năng tài chính.
 • Các Tổng công ty có nhiều công ty thành viên, các công ty liên doanh, các công ty cổ phần có cổ phần tại nhiều công ty thì chỉ một đơn vị đại diện được đăng ký tham gia đấu giá.
 • Mọi tổ chức tham gia đấu giá chỉ được cử một đại diện là người đại diện theo pháp luật hoặc một người được ủy quyền hợp pháp đến cuộc đấu giá để trả giá.
 • Chấp nhận giá khởi điểm.

– Những đối tượng sau đây không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, cụ thể như sau:

 • Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
 • Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
 • Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người này.
 • Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

ĐIỀU 2. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ (Nội dung cụ thể tùy vào từng hợp đồng dịch vụ đấu giá)

ĐIỀU 3. NGUYÊN TẮC, HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ĐẤU GIÁ, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

 1. Nguyên tắc đấu giá tài sản:

– Tuân thủ quy định của pháp luật.

– Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan

– Bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên.

– Cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá (tối thiếu qua 02 (hai) vòng đấu). Với hình thức đấu từng lô tài sản.
 2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
 3. Nguyên tắc trả giá
 • Cuộc đấu giá được tiến hành theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá (với hình thức đấu từng lô tài sản). Người tham gia đấu giá tiến hành trả giá thông qua phiếu trả giá và phải trả từ giá khởi điểm trở lên. Trong phiếu trả giá, khách hàng tham gia đấu giá phải ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin về tổ chức, cá nhân đã đăng ký với Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, mức giá trả bằng chữ và bằng số, ký, ghi rõ họ tên. Phiếu trả giá có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, không được rách, nát.
 • Một người tham gia đấu giá chỉ được phép bỏ 01 (một) phiếu trả giá đối với mỗi lô tài sản tại mỗi vòng bỏ giá vào hòm phiếu.

– Thời gian ghi và bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu là 5 (năm) phút cho mỗi vòng bỏ giá.

 • Trong trường hợp khách hàng tham gia đấu giá ghi giá trả sai bước giá thì sẽ được áp dụng phương pháp làm tròn ở bước giá liền kề kế tiếp, nếu khách hàng không đồng ý thì phiếu trả giá không hợp lệ và không được tham gia xét giá với lô tài sản đó.

– Cách thức tiến hành đấu giá là: Tại mỗi vòng đấu giá, mỗi khách hàng tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá cho từng lô tài sản đã đăng ký, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi thu hết các phiếu đã phát, người điều hành cuộc đấu giá công bố mức trả giá cao nhất của vòng bỏ phiếu mà không công bố tên của khách hàng đã trả giá cao nhất, tiếp tục phát phiếu cho những khách hàng tham gia đấu giá để bắt đầu trả giá cho vòng tiếp theo. Cuộc đấu giá kết thúc khi không còn khách hàng trả giá cao hơn.

– Trường hợp sau khi kết thúc 02 vòng đấu bắt buộc, ở các vòng đấu tiếp theo nếu đến một vòng bất kỳ mà:

+ Tất cả những khách hàng tham gia đấu giá đều không bỏ giá tiếp thì lấy kết quả của khách hàng có giá bỏ hợp lệ cao nhất ở vòng trước liền kề để xác định khách hàng trúng giá. Nếu tại vòng đấu trước liền kề, có nhiều khách hàng bỏ giá bằng nhau và là giá bỏ hợp lệ cao nhất thì tổ chức cho những khách hàng này bốc thăm để xác định khách hàng trúng đấu giá.

+ Trường hợp khách hàng trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi bắt đầu thủ tục trả giá của vòng kế tiếp thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và sẽ xét mức giá của người trả giá liền kề trước đó là mức giá khởi điểm để đấu giá vòng kế tiếp. Nếu mức trả giá liền kề là mức giá khởi điểm của vòng đấu thì giá khởi điểm của vòng đấu tiếp theo sẽ là mức giá khởi điểm của vòng đấu này cộng thêm 01 bước giá. Trong trường hợp không có người trả giá tiếp thì cuộc đấu giá coi như không thành. khách hàng rút lại giá đã trả sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

+ Khách hàng tham gia cuộc đấu giá phải tham gia 02 vòng đấu bắt buộc, nếu khách hàng tham gia đấu giá mà không tham gia hết 02 vòng đấu bắt buộc thì coi như vi phạm quy chế đấu giá (trừ trường hợp tại vòng đấu liền kề trước đó mà khách hàng trả giá cao nhất của vòng đấu có mức trả lớn hơn giá khởi điểm của vòng đấu từ 02 lần bước giá trở lên, thì sau đó, các khách hàng khác có quyền viết vào phiếu đấu giá là “xin rút” mà không bị coi là vi phạm quy định tại Quy chế đấu giá). Trường hợp sau 02 vòng đấu bắt buộc, đến 01 vòng đấu bất kỳ, khách hàng tham gia đấu giá từ chối không tham gia đấu giá thì phải viết vào phiếu đấu giá là “xin rút”, không được nói bằng lời.

+ Nếu khách hàng tham gia đấu giá đặt giá thấp hơn giá khởi điểm của vòng đấu do đấu giá viên công bố là vi phạm quy chế đấu giá và không được tham dự vòng đấu tiếp theo.

Cuộc đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất của từng lô tài sản và công bố người đó là người trúng đấu giá.

* Giá trả ghi bằng chữ phải trùng với giá trả ghi bằng số. Nếu giá trả bằng số và bằng chữ không khớp nhau thì giá trả được ghi nhận là giá trả bằng chữ để xét giá.

 1. Trình tự tiến hành cuộc đấu giá

– Đấu giá viên điều hành giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

– Đọc Quy chế cuộc đấu giá;

– Giới thiệu tài sản đấu giá;

– Nhắc lại mức giá khởi điểm;

– Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa ghi và bỏ phiếu vào hòm phiếu;

– Thời gian ghi và bỏ phiếu vào hòm phiếu là 05 phút cho mỗi vòng bỏ giá;

– Hướng dẫn cách trả giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;

– Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, thời gian để thực hiện việc ghi phiếu;

– Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá đối với mỗi lô tài sản đã đăng ký, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá hoặc bỏ phiếu vào hòm phiếu; kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về; công bố phiếu trả giá cao nhất của từng lô tài sản với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá;

– Đấu giá viên công bố giá trả cao nhất đã trả của từng lô tài sản tại vòng đấu giá đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề.

– Cuộc đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất của từng lô tài sản và công bố người đó là người trúng đấu giá.

-Kết thúc phiên đấu giá:

+ Cuộc đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá của từng lô tài sản hoặc khi đấu giá không thành theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật đấu giá tài sản.

+ Diễn biến của cuộc đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại cuộc đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.

+ Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Biên bản đấu giá được đóng dấu của tổ chức đấu giá tài sản.

ĐIỀU 4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN- TIẾP NHẬN HỒ SƠ, XEM TÀI SẢN, ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ.

– Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Hồi 09h30’ (Thứ Ba) ngày 31/12/2019.

– Bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 20/12/2019 đến ngày 27/12/2019 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật).

– Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (Ngày 26, 27 và ngày 30/12/2019), (Báo có ngân hàng tính đến 15h00 ngày 30/12/2019).

– Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Nhất An Phú. Địa chỉ: Tầng KT- Tòa 21T1- Khu đô thị Hapulico, 83 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

– Thời gian xem tài sản: Ngày 25/12/2019 và ngày 26/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Số 23 và số 65 phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, HN; Số 259 Đồng Đen, phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM.

ĐIỀU 5: HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Điều 1 và đã thực hiện đầy đủ các thủ tục tham khảo hồ sơ, xem tài sản, mua hồ sơ đấu giá mới đủ điều kiện làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá.

– Đơn đăng ký xem hiện trạng tài sản đấu giá (nếu có).

– Giấy xác nhận về việc xem hiện trạng tài sản đấu giá.

– Bản sao có công chứng hoặc chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Đối với tổ chức).

 • Bản sao CMND/CCCD/HC (còn thời hạn) của người đại diện theo pháp luật của tổ chức; Bản sao CMND/CCCD/HC (còn thời hạn) của cá nhân/ người được ủy quyền đăng ký tham gia đấu giá.
 • Giấy ủy quyền theo đúng quy định pháp luật (nếu có).

– Bản photo Phiếu thu của tổ chức đấu giá tài sản về việc mua hồ sơ tham gia đấu giá.

– Bản photo Phiếu thu (giấy nộp tiền/giấy xác nhận/Ủy nhiệm chi) có xác nhận của Ngân hàng về việc nộp khoản tiền đặt trước. (Lưu ý: Người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng chưa có Bản photo Phiếu thu (giấy nộp tiền/giấy xác nhận/Ủy nhiệm chi) có xác nhận của Ngân hàng về việc nộp khoản tiền đặt trước thì phải quay lại điểm nộp hồ sơ của Công ty Đấu giá Hợp danh Nhất An Phú để nộp lại, hoàn thiện hồ sơ đăng ký trước 15h00’ ngày 30/12/2019).

 • Lưu ý:

– Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú phát hành (có đóng dấu treo). Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được đăng ký mua 01 (một) bộ hồ sơ và phải thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký tham gia đấu giá đúng thời hạn quy định.

 • Khi đi xem tài sản, Khách hàng phải mang theo Giấy CMND/CCCD, Giấy giới thiệu của tổ chức, Đơn đăng ký xem hiện trạng tài sản đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú phát hành.
 • Các khách hàng không có nhu cầu xem tài sản vẫn phải ký xác nhận vào Giấy xác nhận về việc xem hiện trạng tài sản đấu giá, chịu mọi trách nhiệm và không khiếu nại, khiếu kiện về chất lượng tài sản đấu giá nếu mua được tài sản. Mọi chi phí liên quan đến việc đi xem tài sản do khách hàng chịu.
 • Mọi sự điều chỉnh giấy tờ, Hồ sơ của người tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết nếu thời hạn tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá chưa kết thúc.
 • Khách hàng thiếu một trong các giấy tờ trên trong hồ sơ đều không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

 1. Quyền của người tham gia đấu giá:

– Được tham dự cuộc đấu giá (ký các giấy tờ, tài liệu liên quan) nếu đủ điều kiện theo quy định về đấu giá;

– Được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến tài sản đấu giá;

– Được trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá nếu không trúng đấu giá và không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá.

– Được từ chối tham gia đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai. Việc từ chối tham gia đấu giá được thể hiện bằng văn bản và được gửi về Công ty Đấu giá Hợp danh Nhất An Phú trước ngày cuộc đấu giá được tổ chức (Thời gian gửi văn bản từ chối muộn nhất trước 24 giờ).

 1. Trách nhiệm của người tham gia đấu giá:

– Chấp hành nghiêm chỉnh nội dung Quy chế cuộc đấu giá;

– Nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước theo quy định;

– Người tham gia đấu giá phải có tên trong phiếu thu tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú phát hành;

– Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác, người nhận ủy quyền phải có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự (theo quy định của pháp luật) tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật;

– Có mặt đúng giờ để làm thủ tục và tham gia cuộc đấu giá theo thời gian thông báo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú và tuân thủ Nội quy cuộc đấu giá;

ĐIỀU 7. NỘI QUY CUỘC ĐẤU GIÁ

– Chỉ những người có tên trong danh sách đã đăng ký mới được tham gia đấu giá.

– Người tham gia đấu giá phải có mặt tại cuộc đấu giá đúng ngày, giờ quy định theo thông báo và Quy chế đã được ban hành.

– Người tham gia đấu giá phải ăn mặc lịch sự, ngồi đúng vị trí ban tổ chức đã hướng dẫn, không đi lại tự do, lộn xộn trong phòng đấu giá. Không được nói chuyện, trao đổi với cá nhân khác trong phòng đấu giá.

– Người tham gia đấu giá không hút thuốc, không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá, không tự ý ra khỏi phòng đấu giá nếu chưa có sự đồng ý của Đấu giá viên.

– Người tham gia đấu giá không được quay phim chụp hình trong cuộc đấu giá.

– Người tham gia đấu giá không được mang chất cháy nổ, vũ khí, chất kích thích vào khu vực tổ chức cuộc đấu giá. Không  được sử dụng chất kích thích khi đến tham dự cuộc đấu giá.

– Người tham gia đấu giá phải tuân thủ, chấp hành tuyệt đối sự điều hành, hướng dẫn của Đấu giá viên. Không tranh luận với Đấu giá viên vì bất kỳ lý do nào.

– Người tham gia đấu giá có hành vi phá rối, cản trở cuộc đấu giá thì bị truất quyền tham gia đấu giá.

ĐIỀU 8. VI PHẠM QUY CHẾ ĐẤU GIÁ VÀ HÌNH THỨC XỬ LÝ

 1. Các trường hợp vi phạm quy chế đấu giá và không được tiếp tục tham gia đấu giá:
 2. a) Phiếu trả giá không hợp lệ;
 3. b) Người tham gia đấu giá trả giá thấp hơn giá khởi điểm.
 4. c) Bị truất quyền tham gia đấu giá theo khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, cụ thể:
 • Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;
 • Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 • Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;
 • Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 • Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
 1. Các trường hợp vi phạm quy chế đấu giá và không được nhận lại tiền đặt trước:

– Trong trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

– Người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả.

– Người tham gia đấu giá đã được Đấu giá viên công bố là người trúng đấu giá mà từ chối kết quả trúng đấu giá, nhận tài sản đấu giá.

– Người tham gia đấu giá đã được Đấu giá viên công bố là người trúng đấu giá mà từ chối ký vào Biên bản đấu giá.

– Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14.

ĐIỀU 9. KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

– Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

– Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá.

– Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú chuyển kết quả cuộc đấu giá tài sản, biên bản đấu giá, danh sách khách hàng trúng đấu giá cho người có tài sản đấu giá để ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người trúng đấu giá và hoàn thiện các thủ tục liên quan.

– Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 10. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ:

 1. Quyền của người trúng đấu giá:

– Được yêu cầu Công ty TNHH  MTV Viễn thông số VTC ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

– Được nhận tài sản đấu giá và các giấy tờ có liên quan đến tài sản.

– Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

 1. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá:
 • Ký biên bản đấu giá, Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC.

– Nhận tài sản đúng như hiện trạng tài sản đã xem xét, đăng ký tham gia đấu giá.

– Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho Công ty TNHH  MTV Viễn thông số VTC theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;

– Liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng (nếu có).

– Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 11. CHỊU RỦI RO

 • Người có tài sản chịu rủi ro đối với tài sản đấu giá cho đến khi tài sản được bàn giao cho người mua, người mua chịu rủi ro kể từ khi nhận tài sản.
 • Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú không chịu trách nhiệm về các rủi ro xảy ra với

các tài sản đấu giá.

ĐIỀU 12: THỜI HẠN, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN, BÀN GIAO TÀI SẢN

 1. Thời hạn, phương thức thanh toán:
 • Thời hạn thanh toán: Người trúng đấu giá phải thanh toán ngay một lần toàn bộ số tiền mua tài sản theo giá trúng đấu giá ngay sau khi ký Hợp đồng mua bán tài sản (muộn nhất đến 17h ngày 31/12/2019), số tiền trúng đấu giá được nộp vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC theo chỉ dẫn sau:
 • Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC.
 • Địa chỉ: Tầng 18, tòa nhà VTC, số 23 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
 • Số tài khoản: 1500201088769 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- CN Hà Nội.
 • Nội dung: (Tên người trúng đấu giá) nộp tiền mua tài sản trúng đấu giá là phương tiện vận chuyển thanh lý của Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC (Lô…)

– Trong trường hợp khách hàng trúng đấu giá nhưng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Công ty TNHH  MTV Viễn thông số VTC theo như thỏa thuận hoặc chậm thanh toán so với tiến độ thanh toán đã ký kết thì khách hàng trúng đấu giá bị xem là đơn phương hủy bỏ Hợp đồng, đồng thời bị coi là từ chối mua tài sản đấu giá và toàn bộ số tiền đặt trước đã nộp thuộc về Công ty TNHH  MTV Viễn thông số VTC.

 1. Bàn giao tài sản và giấy tờ kèm theo
 • Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi khách hàng trúng đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản, Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC phải tiến hành bàn giao tài sản và giấy tờ liên quan cho khách hàng trúng đấu giá, đồng thời chịu trách nhiệm giải quyết các phát sinh liên quan đến việc bàn giao tài sản (nếu có).
 • Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản.
 • Trong trường hợp không giao nhận được tài sản, khách hàng mua được tài sản phải được nhận lại số tiền mua đã nộp (không được tính lãi suất trong thời gian nộp tiền). Nếu khách hàng không nhận lại số tiền đã nộp thì số tiền mua tài sản sẽ được gửi vào tiết kiệm không kỳ hạn và xử lý theo quy định của Pháp luật.

Địa điểm bàn giao tài sản: Tại địa điểm lưu giữ tài sản đấu giá của Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC:

 • Bàn giao giấy tờ tài sản: Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC.
 • Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú có trách nhiệm bàn giao Biên bản cuộc đấu giá, biên bản xác nhận khách hàng trúng đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản cho người trúng đấu giá.
 • Người trúng đấu giá phải có trách nhiệm nhanh chóng tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển tài sản ra khỏi địa điểm bàn giao trong vòng 10 ngày làm việc kể từ thời điểm các bên liên quan ký Biên bản bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác).
 • Trong trường hợp khách hàng trúng đấu giá đã thanh toán số tiền trúng đấu giá nhưng không đến nhận và di dời tài sản theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán thì mọi chi phí lưu kho, bến bãi, thuế phí khác (nếu phát sinh) do người trúng đấu giá chịu.

ĐIỀU 13. TRÁCH NHIỆM VỀ GIÁ TRỊ, CHẤT LƯỢNG CỦA TÀI SẢN

 • Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng, pháp lý của tài sản đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến giá trị, chất lượng của tài sản đã đấu giá.
 • Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC chịu trách nhiệm mọi vấn đề pháp lý trước pháp luật về quyền sở hữu, quyền được bán tài sản cũng như giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá.
 • Tài sản được bán trên cơ sở thực tế mà khách hàng đã được xem hiện trạng tài sản do Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tổ chức. Vì vậy, công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú và người có tài sản chỉ chịu trách nhiệm bàn giao tài sản đúng hiện trạng mà khách hàng đã được kiểm tra và xác nhận bằng văn bản.

ĐIỀU 14. ĐIỀU KHÁC

Cuộc đấu giá này không thể thực hiện do các trường hợp bất khả kháng như: Có yêu cầu ngừng mở cuộc đấu giá, hủy bỏ kết quả đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá của đơn vị có tài sản, Cơ quan chức năng có thẩm quyền thì đơn vị có tài sản, đơn vị tổ chức đấu giá, các khách hàng tham gia đấu giá và người mua được tài sản phải thực hiện theo, các vấn đề có liên quan được phục hồi về nguyên trạng và các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau.

ĐIỀU 15. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Mọi khiếu nại tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định của quy chế này, trường hợp quy chế này không quy định thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.
 2. Công ty Đấu giá Hợp danh Nhất An Phú, Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC, khách hàng tham gia đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế đấu giá tài sản này./.

 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

                                                                                                                        AN PHÚ

                                                                                                                                               (Tổng giám đốc đã ký)

 

                                                           

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan