Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH AN PHÚ                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                         QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

V/v: Đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại Thôn Vân Điềm, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, TP Hà Nội

Căn cứ:

– Luật đấu giá tài sản năm 2016;

– Luật đất đai năm 2013;

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

– Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

– Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài Chính Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

– Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

– Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

– Quyết định số 7540/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại thôn Vân Điềm, xã Vân Hà, huyện Đông Anh;

– Phương án đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại Thôn Vân Điềm, xã Vân Hà, huyện Đông Anh ban hành kèm theo Quyết định số 7540/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện Đông Anh.

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú ban hành Quy chế cuộc đấu giá như sau:

 

CHƯƠNG I – QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi chung:

Quy chế này quy định trình tự, thủ tục, phương thức đấu giá, quyền và trách nhiệm của đơn vị có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và các đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại Thôn Vân Điềm, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giải thích từ ngữ:

 1. Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất, không sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, từ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự theo Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai 2013 và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai (Sau đây gọi là Người tham gia đấu giá). Người tham gia đấu giá là một (01) người duy nhất có tên trong danh sách đủ điều kiện tham dự cuộc đấu giá và trực tiếp trả giá.
 2. Giá khởi điểm: Giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên; và theo Quyết định phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá của UBND huyện Đông Anh số 7439/QĐ-UBND ngày 26/12/2018.
 3. Bước giá: mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên. Bước giá do người có tài sản đấu giá quyết định và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản đối với từng cuộc đấu giá.
 4. Phiếu trả giá hợp lệ là: Phiếu ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu (có đóng dấu treo của Tổ chức đấu giá tài sản và của Trung tâm Phát triển Quỹ đất (PTQĐ) huyện Đông Anh) và thống nhất với các tài liệu trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Số tiền trả bằng chữ và bằng số trong phiếu trả giá phải thống nhất, nếu có sự sai lệch thì sẽ lấy giá trả bằng chữ để xét giá.
 5. Giá trả hợp lệ là: Giá được ghi trên phiếu trả giá do Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phát hành và là giá trả cho một mét vuông (1m2) đất không được thấp hơn giá khởi điểm theo quy định tại Quy chế này và phải phù hợp với bước giá đã được quy định.
 6. Giá trúng đấu giá là: Giá trúng đấu giá là giá trả hợp lệ cao nhất cho 1m2 theo thứ tự từ cao xuống thấp, được sắp xếp cho đến hết các thửa đất đấu giá; được đấu giá viên công bố tại cuộc đấu giá và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; Người trúng đấu giá cao nhất được quyền lựa chọn trước tiên, sau đó lần lượt những người trúng đấu giá được xếp hạng tiếp theo được quyền lựa chọn những thửa đất còn lại.
 7. Khoản tiền đặt trước: là khoản tiền mà người tham gia đấu giá phải nộp, khoản tiền đặt trước do tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận, nhưng tối thiểu là năm phần trăm và tối đa là hai mươi phần trăm giá khởi điểm của tài sản đấu giá (được quy định cụ thể tại Điều 39 Luật Đấu giá tài sản).
 8. Đồng tiền: Đồng tiền sử dụng trong mọi giao dịch theo Quy chế này là Việt Nam đồng (viết tắt là VNĐ).
 9. Thửa đất: là một phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ, nằm trong khu đất để giao trực tiếp cho người trúng đấu giá.
 10. Nhóm đất: là tập hợp các thửa đất có cùng giá khởi điểm và cùng bước giá.
 11. 11. Các từ ngữ, thuật ngữ khác: Các từ ngữ, thuật ngữ trong quy chế đấu giá này được sử dụng và hiểu theo nghĩa các từ ngữ, thuật ngữ theo Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

CHƯƠNG II – NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Thông tin khu đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá và hình thức sử dụng đất sau đấu giá:

 1. Thông tin khu đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá:

1.1. Vị trí, diện tích khu đất tại Thôn Vân Điềm, xã Vân Hà, huyện Đông Anh.

– Các hướng tiếp giáp:

+ Phía Đông giáp khu dân cư hiện có;

+ Phía Tây giáp đất nông nghiệp;

+ Phía Bắc giáp khu dân cư hiện có;

+ Phía Nam giáp đất nông nghiệp;

– Mục đích sử dụng đất: đất ở

Tổng diện tích nghiên cứu khu đất đấu giá là: 6.237 m2 đất, đã được xây dựng hạ tầng như: san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ và đấu nối với các trục đường hiện có, hệ thống mương tiêu, thoát nước, hệ thống điện sinh hoạt…

Tổng diện tích các thửa đất đấu giá là: 2.570,5 m2. Trong đó: Diện tích đấu giá quyền sử dụng đất để làm nhà ở của khu đất tại phương án này là: 2.570,5 m2 được phân làm 31 thửa đất (từ thửa đất số 01 đến thửa đất số 31) theo bản quy hoạch mặt bằng phân lô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể:

Ký hiệu thửa Diện tích
(m2)
Ký hiệu thửa Diện tích
(m2)
Ký hiệu thửa Diện tích
(m2)
1 80 12 80 23 80
2 80 13 80 24 127
3 80 14 80 25 83,03
4 80 15 88 26 75
5 80 16 80 27 75
6 80 17 80 28 75
7 80 18 80 29 78,62
8 80 19 80 30 93,8
9 80 20 80 31 115,05
10 80 21 80
11 80 22 80  

1.2. Giá khởi điểm:

            * Giá khởi điểm được tính trên 01 m2 đất áp dụng chung tại Thôn Vân Điềm, xã Vân Hà: 10.000.000 đồng/m2 (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn trên một mét vuông).

 1.3. Bước giá:

* Bước giá áp dụng chung cho tất cả các thửa đất là: 300.000 đ/m2. (Bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng trên một mét vuông).

 1. Mục đích, thời hạn, hình thức sử dụng đất:

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

– Thời hạn sử dụng đất: Giao đất sử dụng ổn định lâu dài.

– Hình thức sử dụng đất: Sử dụng riêng.

 1. Thông số quy hoạch sử dụng đất:

– Tầng cao tối đa các thửa đất tại thôn Vân Điềm, xã Vân Hà, huyện Đông Anh: 4 tầng.

– Khoảng lùi (khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng): 0 m

Cụ thể tại bản vẽ Quy hoạch Tổng mặt bằng điều chỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Hình thức, phương thức, nguyên tắc tổ chức đấu giá, điều kiện tổ chức đấu giá:

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá.
 2. Phương thức trả giá: Phương thức trả giá lên.
 3. Việc mở cuộc đấu giá tiến hành theo nguyên tắc:

– Tuân thủ các quy định của pháp luật việc đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

– Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.

– Người tham gia đấu giá có thể mua một hoặc nhiều hồ sơ mời đấu giá. Mỗi một hồ sơ mời đấu giá tương ứng với việc đăng ký tham gia đấu giá 01(một) thửa đất đồng thời phải nộp một khoản tiền đặt trước (theo quy định tại Điều 11 Quy chế này), mỗi một thửa đất đăng ký được phát một phiếu trả giá và người tham gia đấu giá có thể trả giá khác nhau cho từng thửa đất đã đăng ký.

– Trường hợp vì lý do khách quan mà không tổ chức được cuộc đấu giá, người tham gia đấu giá được hoàn lại tiền mua hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá. Không hoàn lại tiền mua hồ sơ đối với người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

 1. Điều kiện tổ chức đấu giá:

Số lượng người tham gia đấu giá các thửa đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất trong Quy chế này ít nhất phải gấp hai (02) lần số lượng thửa đất đưa ra đấu giá trở lên; trong trường hợp đưa ra đấu giá nhiều thửa đất, mà số lượng người đăng ký tham gia đấu giá ít hơn quy định thì Trung tâm PTQĐ Đông Anh báo cáo UBND huyện Đông Anh quyết định số lượng, vị trí thửa đất đưa ra đấu giá, đảm bảo đủ điều kiện để cuộc đấu giá vẫn được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Trường hợp UBND huyện Đông Anh quyết định điều chỉnh số lượng, vị trí các thửa đất đem ra đấu giá thì Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo cho người tham gia đấu giá được biết. Trong trường hợp người tham gia đấu giá từ chối tiếp tục đấu giá phải có Văn bản yêu cầu từ chối tham gia đấu giá gửi tới Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú trước ngày diễn ra cuộc đấu giá.

Điều 5. Đơn vị có tài sản đấu giá:

            Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Đông Anh.

UBND huyện Đông Anh giao Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại Thôn Vân Điềm, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ Trung tâm PTQĐ Đông Anh: Số 115A, đường Cao Lỗ, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Điều 6. Tổ chức đấu giá tài sản:

            Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú.

Điều 7. Đối tượng được tham gia đấu giá và không được tham gia cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

 1. Đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất: Xác định theo Điều 2 Quy chế này.
 2. Các trường hợp không được tham gia cuộc đấu giá:
 3. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
 4. Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện việc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
 5. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c mục này.

 1. Người không đủ điều kiện được nhận chuyển quyền sử dụng đất, người không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Điều 8. Quyền và trách nhiệm của người tham gia đấu giá:

 1. Quyền của người tham gia đấu giá:

– Được tham dự cuộc bán đấu giá (ký các giấy tờ, tài liệu liên quan) nếu đủ điều kiện theo quy định về đấu giá;

–  Được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến thửa đất tham gia đấu giá;

– Được trả lại tiền đặt trước nếu không trúng đấu giá và không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá.

– Được từ chối tham gia đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai. Việc từ chối tham gia đấu giá được thể hiện bằng văn bản và được gửi về Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt trước ngày cuộc đấu giá được tổ chức.

 1. Trách nhiệm của người tham gia đấu giá:

– Chấp hành nghiêm chỉnh nội dung Phương án và Quy chế cuộc đấu giá;

– Nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước theo quy định;

– Người tham gia đấu giá phải có tên trong phiếu thu tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phát hành;

– Người tham gia đấu giá được ủy quyền bằng văn bản uỷ quyền hợp lệ cho người khác tham gia đấu giá. Trong một cuộc đấu giá, một người chỉ được nhận ủy quyền của một đối tượng tham gia đấu giá và nếu đã là người tham gia đấu giá tại cùng một cuộc đấu giá thì không được nhận ủy quyền của người đăng ký tham gia đấu giá khác.

– Người nhận ủy quyền phải có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự (theo quy định của pháp luật) tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật.

– Có mặt đúng giờ để làm thủ tục và tham gia cuộc đấu giá theo thời gian thông báo của Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và tuân thủ Nội quy cuộc đấu giá.

Nếu vì lý do phương tiện di chuyển mà tới chậm thì thời gian chậm trễ không quá 10 phút. Trường hợp vì lý do bất khả kháng không thể có mặt tham dự cuộc đấu giá (do gặp thiên tai hoặc tai nạn bất ngờ trong quá trình di chuyển đến địa điểm tham dự cuộc đấu giá…) thì trong vòng 24 giờ phải báo cho Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh và phải có xác nhận của chính quyền nơi xảy ra sự việc hoặc cơ quan có thẩm quyền khác. Nếu không có lý do chính đáng bất khả kháng thì bị coi như không tham gia cuộc đấu giá và bị xử lý khoản tiền đặt trước theo quy định.

– Không được rút đơn hoặc từ chối tham gia đấu giá khi đã được xét tư cách của người tham gia đấu giá (trừ trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai). Nếu rút đơn hoặc từ chối tham gia thì không được hoàn trả khoản tiền đặt trước theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Điều 9. Niêm yết, thông báo công khai đấu giá quyền sử dụng đất:

            Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo mời tham gia đấu giá trên các báo: Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Hà Nội mới, Báo Đấu thầu, mỗi báo 01 số, theo quy định của Pháp luật; Gửi thông báo mời tham gia đấu giá kèm hồ sơ mời tham gia đấu giá đồng thời tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Đông Anh theo quy định.

Thời gian thông báo công khai lần thứ hai ít nhất là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá

Đồng thời với việc đăng thông báo công khai, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thực hiện niêm yết việc đấu giá quyền sử dụng đất tại trụ sở của tổ chức mình; nơi tổ chức cuộc đấu giá; Ủy ban nhân dân xã Vân Hà. Phối hợp cùng UBND xã Vân Hà phát thanh thông báo mời tham gia đấu giá liên tục trên hệ thống truyền thanh xã trong suốt quá trình bán hồ sơ mời tham gia đấu giá.

Điều 10. Hồ sơ mời tham gia đấu giá, thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá:

 1. Hồ sơ mời tham gia đấu giá gồm:

– Thông báo mời đấu giá;

– Quyết định phê duyệt phương án đấu giá;

– Phương án đấu giá quyền sử dụng đất;

– Quy chế cuộc đấu giá;

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

– Phiếu trả giá;

– Mẫu giấy ủy quyền

– Sơ đồ quy hoạch các thửa đất đấu giá;

– Phụ lục chi tiết khu đất đấu giá.

 1. Thời gian và địa điểm bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất:

Thời gian bán hồ sơ: từ  ngày 17/01/2019 đến 17 giờ ngày 28/01/2019 (trong giờ hành chính trừ Thứ bảy, Chủ nhật).

Địa điểm bán hồ sơ: UBND xã Vân Hà, Trung tâm huyện PTQĐ Đông Anh và Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú

Tiền mua hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất:

+ Tại Thôn Vân Điềm, xã Vân Hà: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ)

(Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá).

Điều 11. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

 1. Nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

Hồ sơ tham gia đấu giá được tiếp nhận không hạn chế số lượng và được bảo quản theo chế độ “Mật”.

Thời gian người tham gia đấu giá nộp hồ sơ: từ ngày 17/01/2019 đến 17 giờ ngày 28/01/2019 (trong giờ hành chính trừ Thứ bảy, Chủ nhật).

Việc đăng ký đấu giá được thực hiện thông qua hình thức:

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND xã Vân Hà, Trung tâm PTQĐ Đông Anh và Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú.

 1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:
 2. Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Trung tâm PTQĐ Đông Anh). Người tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn và ký tên.
 3. Bản sao chứng thực hợp lệ các tài liệu sau: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn) và sổ Hộ khẩu.
 4. Bản photo Phiếu thu của tổ chức bán đấu giá tài sản về việc mua hồ sơ tham gia đấu giá.
 5. Bản photo Phiếu thu (giấy nộp tiền/giấy xác nhận/Ủy nhiệm chi) có xác nhận của Ngân hàng về việc nộp khoản tiền đặt trước.

Người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng chưa nộp Bản sao Phiếu thu (giấy nộp tiền/giấy xác nhận/Ủy nhiệm chi) có xác nhận của Ngân hàng về việc nộp khoản tiền đặt trước thì phải quay lại các địa điểm bán và thu hồ sơ để nộp lại, hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

đ. Giấy uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Lưu ý:

 • Hồ sơ dự đấu giá được bỏ vào một phong bì khổ A4 và nộp cho Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú trong thời hạn quy định tại các địa điểm thu hồ sơ nêu trên để xét duyệt điều kiện tham gia cuộc đấu giá theo quy định.
 • Người nộp hồ sơ phải xuất trình được bản gốc để cán bộ nhận hồ sơ đối chiếu kiểm tra (khi cần).
 1. Khoản tiền đặt trước:

Khoản tiền đặt trước được quy định tại khoản 1, Điều 39 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016:

– Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại Thôn Vân Điềm, xã Vân Hà, huyện Đông Anh phải nộp khoản tiền đặt trước là: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn) cho một thửa đất đăng ký đấu giá.

– Thời gian thu tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 25/01/2019 đến 17h00 phút ngày 28/01/2019 (trong giờ hành chính trừ Thứ bảy, Chủ nhật).

– Hình thức nộp tiền đặt trước: Bằng chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt trực tiếp.

+ Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản theo chỉ dẫn sau:

 • Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú;
 • Số tài khoản:
 • Tại:
 • Địa chỉ:
 • Nội dung: “Họ tên người tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng (số lượng thửa đất) tại Thôn Vân Điềm, xã Vân Hà, huyện Đông Anh.

+ Người tham gia đấu giá có thể nộp tiền trực tiếp tại địa điểm: Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh; Địa chỉ: Số 115A, đường Cao Lỗ, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội (trong giờ hành chính).

– Người tham gia đấu giá đăng ký đấu giá nhiều thửa đất thì phải nộp khoản tiền đặt trước tương ứng với số lượng thửa đất đã đăng ký.

– Người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng chưa nộp Bản sao Phiếu thu (giấy nộp tiền/giấy xác nhận/Ủy nhiệm chi) có xác nhận của Ngân hàng về việc nộp khoản tiền đặt trước thì phải quay lại các địa điểm bán và thu hồ sơ để nộp lại, hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

– Người nộp tiền phải lưu giữ Phiếu thu (giấy nộp tiền/giấy xác nhận/Ủy nhiệm chi) để nhận lại tiền đặt trước (trong trường hợp không trúng đấu giá và không vi phạm Phương án/Quy chế/Nội quy cuộc đấu giá).

Thời gian, cách thức nhận lại khoản tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá (Từ ngày 01/02/2019), khách hàng không trúng đấu giá và không vi phạm Phương án/Quy chế/Nội quy cuộc đấu giá tới nhận lại khoản tiền đặt trước tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi Nhánh Hà Nội – PGD Đông Anh. Khi nhận lại khoản tiền đặt trước, khách hàng xuất trình: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; Phiếu thu (giấy nộp tiền/giấy xác nhận/Ủy nhiệm chi) tiền đặt trước để kiểm tra đối chiếu. Trường hợp khách hàng uỷ quyền cho người khác nhận lại khoản tiền đặt trước phải có giấy uỷ quyền hợp lệ, được công chứng/chứng thực theo quy định. Đối với các khách hàng đăng ký nhận lại tiền đặt trước bằng chuyển khoản sẽ nhận lại số tiền đặt trước không trúng đấu giá vào tài khoản của khách hàng mà khách hàng đã đăng ký trước đó.

Lưu ý:

 • Người tham gia đấu giá có thể đăng ký đấu giá một hay nhiều thửa đất với điều kiện phải mua số hồ sơ, nộp tiền đặt trước tương ứng với số lượng thửa đất đăng ký đấu giá.
 • Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định.
 • Mọi chi phí liên quan đến việc Nộp tiền đặt trước và Nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu.
 • Các trường hợp Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú nhận được thông tin chuyển khoản sau 17 giờ ngày 28/01/2019 sẽ không được công nhận.

Điều 12. Rút lại đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn đăng ký:

 • Trường hợp Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước nhưng có đơn xin rút lại hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trước khi Trung tâm PTQĐ Đông Anh tổ chức xét duyệt điều kiện người tham gia đấu giá thì Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước cho người đó theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Quy chế này.
 • Không hoàn trả tiền mua hồ sơ trong trường hợp trên.

Điều 13. Thời gian, địa điểm kiểm tra thực địa:

 1. Đối với người đăng ký tham gia đấu giá đã xác định được vị trí khu đất đấu giá, có thể trực tiếp đến xem thực địa khu đất.
 2. Đối với người đăng ký tham gia đấu giá chưa xác định được vị trí khu đất đấu giá: 8h30’, các ngày 22, 23/01/2019, liên hệ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Anh.
 3. Địa điểm kiểm tra thực địa: tại khu đất tổ chức đấu giá.

Điều 14. Xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá và giám sát thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

 1. Xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá:

Việc xét điều kiện tham gia đấu giá được tiến hành vào ngày 30/01/2019.

Trung tâm PTQĐ Đông Anh tổ chức xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá của Người đăng ký tham gia đấu giá theo quy định. Việc tổ chức xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá được thực hiện trong điều kiện bảo mật và được lập Biên bản, các thành phần tham dự phải ký tên xác nhận nội dung biên bản và được lưu trữ trong hồ sơ đấu giá. Thông báo công khai danh sách những người không đủ điều kiện tham gia đấu giá, danh sách những người đăng ký tham gia đấu giá và danh sách Người tham gia đấu giá đủ điều kiện tham gia đấu giá được bảo quản theo chế độ Mật.

 1. Giám sát thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh mời đại diện Cơ quan Tư pháp, Tài chính, Thanh tra, chính quyền địa phương nơi có đất đấu giá và đại diện tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến tham dự, giám sát thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 15. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

1.Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 8h30 ngày 31/01/2019 (Thứ năm).

 1. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND xã Vân Hà.

Điều 16. Trình tự tổ chức cuộc đấu giá, nguyên tắc trả giá và xác định người trúng đấu giá:

 1. Việc mở cuộc đấu giá: được tiến hành sau khi đã xác định được danh sách người đủ điều kiện tham gia đấu giá.
 2. Trình tự tổ chức cuộc đấu giá:
 • Mở đầu cuộc đấu giá, Đấu giá viên giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; đọc Quy chế cuộc đấu giá; giới thiệu thửa đất đấu giá; nhắc lại giá khởi điểm; thông báo bước giá; hướng dẫn cách trả giá, thông báo thời gian viết phiếu và bỏ phiếu; trả lời câu hỏi của người tham gia đấu (nếu có).
 • Phát phiếu cho người tham gia đấu giá và hướng dẫn người tham gia đấu giá viết và bỏ phiếu vào hòm phiếu; Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá trả giá và công bố thời gian viết và bỏ phiếu vào hòm phiếu;
 • Thời gian viết phiếu và bỏ phiếu vào hòm phiếu không quá 15 (mười lăm) phút;
 • Sau khi hết thời gian viết và bỏ phiếu vào hòm phiếu, Đấu giá viên sẽ tiến hành xét giá công khai, tại chỗ ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu đấu giá trên cơ sở các phiếu dự đấu giá hợp lệ có giá bỏ hợp lệ, trước sự chứng kiến của các cơ quan mời dự và những người tham dự đấu giá.
 1. Nguyên tắc trả giá:
 • Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng cho từng nhóm thửa đất (có cùng giá khởi điểm, bước giá, cùng điều kiện về hạ tầng kỹ thuật), mở kết quả công bố công khai, tại chỗ, ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu đấu giá trên cơ sở các phiếu dự đấu giá hợp lệ có giá trả hợp lệ. Kết quả được xếp hạng theo giá trả từ cao xuống thấp.
 • Một người tham gia đấu giá sẽ được phát số lượng phiếu trả giá tương ứng với số lượng hồ sơ đấu giá đã đăng ký và người tham gia đấu giá có thể trả giá khác nhau cho từng thửa đất đã đăng ký. Nếu viết nhầm (trước khi bỏ phiếu), khách hàng có quyền yêu cầu đổi phiếu trả giá viết lại. Việc đổi phiếu trong thời gian quy định và được sự chấp nhận của đấu giá viên. Người tham gia đấu giá phải nộp lại tờ phiếu đã bị hỏng.
 1. Xác định người trúng đấu giá:

Việc xác định người trúng đấu giá dựa trên 2 tiêu chí: Có phiếu trả giá hợp lệ và trả giá hợp lệ.

 • Phiếu trả giá hợp lệ (có đóng dấu treo của Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh và Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú) là: Phiếu ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu và thống nhất với Hồ sơ xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá. Số tiền trả giá bằng chữ và bằng số trong phiếu đấu giá phải thống nhất, nếu có sự sai lệch thì sẽ lấy giá bằng chữ để xét giá.
 • Giá trả hợp lệ: Là giá ghi trong phiếu trả giá và bằng giá khởi điểm cộng với số nguyên lần bước giá. Trường hợp người tham gia đấu giá bỏ sai bước giá sẽ được làm tròn theo nguyên tắc cộng tăng lên cho tròn bước giá kế tiếp.
 • Công thức trả giá: Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm (giá sàn) + n lần bước giá (n là các số tự nhiên: 0,1,2,3,4,5,6… vv).
 • Người trúng đấu giá là người có phiếu dự đấu giá hợp lệ và có giá trúng đấu giá được chọn từ cao nhất xuống thấp nhất dần cho đến khi đủ số lượng thửa đất đưa ra đấu giá, được đấu giá viên công bố, Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh và cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Trường hợp có nhiều người bỏ giá bằng nhau được xác định là người trúng đấu giá thì cho tiến hành đấu giá tiếp để xác định quyền ưu tiên lựa chọn thửa đất. Nếu có người không đồng ý đấu giá tiếp thì tổ chức chức bốc thăm để xác định quyền ưu tiên lựa chọn thửa đất
 • Trường hợp tại mức giá xét trúng đấu giá cuối cùng mà số lượng thửa đất đấu giá còn lại nhỏ hơn tổng số lượng thửa đất đăng ký đấu giá của những người trả cùng mức giá thì tổ chức cho những người đó đấu giá tiếp để chọn được người trúng giá. Nếu có người không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để xác định người trúng đấu giá và thứ tự quyền ưu tiên lựa chọn thửa đất.
 • Trường hợp người trúng đấu giá rút lại giá đã trả hoặc từ chối không nhận quyền trúng đấu giá thì thực hiện theo quy định tại Điều 19 Quy chế này.
 • Danh sách Người trúng đấu giá được lập cùng biên bản đấu giá và công bố ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, có sự chứng kiến của đại diện các bên, người trúng đấu giá ký xác nhận.

Điều 17. Nội quy cuộc đấu giá:

–  Người tham gia đấu giá là 01 người duy nhất có tên trong danh sách xét duyệt đủ điều kiện tham dự cuộc đấu giá và phải trực tiếp trả giá. Người tham gia đấu giá được ủy quyền bằng văn bản ủy quyền hợp lệ cho người khác tham gia đấu giá. Trong một cuộc đấu giá, một người chỉ được nhận ủy quyền của một đối tượng tham gia đấu giá và nếu đã là người tham đấu giá tại cùng một cuộc đấu giá thì không được nhận ủy quyền của người đăng ký tham gia đấu giá khác.

–  Người không đăng ký tham gia đấu giá, người không đủ điều kiện tham gia đấu giá người không phải là đại biểu – khách mời, người không có nhiệm vụ được phân công không được vào tham dự cuộc đấu giá.

– Người tham gia đấu giá phải có mặt tại cuộc đấu giá đúng ngày, giờ quy định theo thông báo và Quy chế đã được ban hành.

–  Người tham gia đấu giá phải ăn mặc lịch sự, ngồi đúng vị trí ban tổ chức đã hướng dẫn, không đi lại tự do, lộn xộn trong phòng đấu giá. Không được nói chuyện, trao đổi với cá nhân khác trong phòng đấu giá.

– Người tham gia đấu giá không hút thuốc, không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá, không tự ý ra khỏi phòng đấu giá nếu chưa có sự đồng ý của Đấu giá viên.

– Người tham gia đấu giá không được quay phim chụp hình trong cuộc đấu giá.

– Người tham gia đấu giá không được mang chất cháy nổ, vũ khí, chất kích thích vào khu vực tổ chức cuộc đấu giá. Không  được sử dụng chất kích thích khi đến tham dự cuộc đấu giá.

– Người tham gia đấu giá phải tuân thủ, chấp hành tuyệt đối sự điều hành, hướng dẫn của Đấu giá viên. Không tranh luận với Đấu giá viên vì bất kỳ lý do nào.

– Người tham gia đấu giá có hành vi phá rối, cản trở cuộc đấu giá thì bị truất quyền tham gia đấu giá.

Điều 18. Quyền và trách nhiệm của Người trúng đấu giá:

 1. Quyền:

– Được xác nhận kết quả trúng đấu giá và làm các thủ tục để nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

– Được hưởng các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

– Được quyền sử dụng hạ tầng kĩ thuật trong thửa đất và kết nối hạ tầng kỹ thuật ngoài thửa đất để phục vụ cho việc sử dụng đất.

– Được trừ khoản tiền đặt trước vào số tiền trúng đấu giá phải nộp

 1. Trách nhiệm, nghĩa vụ:

– Ký xác nhận biên bản đấu giá theo quy định.

– Khi xây dựng phải xin cấp phép theo quy định của pháp luật.

– Nộp đủ tiền trúng đấu giá theo Thông báo nộp tiền của Trung tâm PTQĐ Đông Anh.

– Chịu sự quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường, quản lý quy hoạch, đầu tư kiến trúc, xây dựng và chịu sự kiểm tra và giám sát của Nhà nước trong quá trình đầu tư, xây dựng.

– Việc điều chỉnh quy hoạch, kiến trúc thửa đất đấu giá phải được cấp có thẩm quyền chấp nhận và phê duyệt, đảm bảo phù hợp với Luật Xây Dựng, quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành.

– Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ đất theo quy định của Bộ Tài Chính khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Người trúng đấu giá phải sử dụng đất đúng mục đích được giao theo quy định của Luật đất đai và pháp luật có liên quan.

– Khi tiến hành xây dựng nhà ở:

+ Phải xây dựng theo đúng quy hoạch đã duyệt.

+ Phải tuân thủ theo các quy định về cấp giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn Huyện

+ Khi xây dựng xong công trình người trúng giá có trách nhiệm sửa chữa, hoàn trả lại nguyên hạ tầng kỹ thuật ban đầu nếu gây hư hỏng.

Điều 19. Xử lý tình huống phát sinh khi tổ chức đấu giá:

 1. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá (Khoản 3 Điều 44 Luật đấu giá tài sản): Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như từ chối nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Khoản tiền đặt trước không được hoàn trả theo quy định của Luật đấu giá tài sản.
 2. Rút lại giá đã trả; Từ chối kết quả trúng đấu giá

Trường hợp người trúng đấu giá rút lại giá đã trả hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá thì được thực hiện theo quy định tại Điều 50, Điều 51 Luật đấu giá tài sản.

Điều 20. Vi phạm quy chế đấu giá và hình thức xử lý:

 1. Các trường hợp vi phạm quy chế đấu giá và không được tiếp tục tham gia đấu giá:
 • Người tham gia đấu giá sơ xuất không ghi đầy đủ các thông tin quy định có trên phiếu trả giá (mà không ảnh hưởng đến kết quả đấu giá). Đấu giá viên sẽ hướng dẫn trực tiếp để hoàn thiện cho đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định. Nếu người tham gia đấu giá không đồng ý hoàn thiện theo hướng dẫn thì bị coi là phiếu không hợp lệ và không xét giá.
 • Người tham gia đấu giá trả giá cao hơn mức giá khởi điểm nhưng chọn sai bước giá và không đồng ý cộng tăng làm tròn cho phù hợp với giá trả hợp lệ theo quy định.
 • Người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá công bố người trúng đấu giá.
 • Người tham gia đấu giá trả giá thấp hơn giá khởi điểm.
 • Người tham gia đấu giá tham gia phiên nhưng không nộp phiếu trả giá theo quy định (bao gồm việc không nộp phiếu hoặc nộp phiếu muộn khi đã hết thời gian quy định; nộp giấy tài liệu khác mà không phải phiếu trả giá hợp lệ;…)

– Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm:

+ Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

+ Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

+ Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

 1. 2. Các trường hợp vi phạm quy chế đấu giá và không được trả lại tiền đặt trước:

– Trong trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

– Người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá công bố người trúng đấu giá.

– Người tham gia đấu giá đã được Đấu giá viên công bố là người trúng đấu giá mà từ chối nhận quyền sử dụng đất.

– Người tham gia đấu giá đã được Đấu giá viên công bố là người trúng đấu giá mà từ chối ký vào Biên bản đấu giá.

– Người trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá theo quy định.

– Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.

– Hậu quả pháp lý của các hành vi phạm nêu trên sẽ được xử lý theo quy định pháp luật, người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy chế đấu giá nêu trên sẽ không được hoàn trả lại khoản tiền đặt trước, toàn bộ số tiền được thu hồi nộp ngân sách Nhà nước.

 1. Những trường hợp vi phạm các quy định khác trong quy chế này, hoặc nội quy đấu giá:

Tùy từng trường hợp cụ thể được xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 21. Hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất:

 1. Việc hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 72 Luật đấu giá tài sản.
 2. Các trường hợp hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất:
 • Người trúng đấu giá không nộp hoặc nộp không đủ số tiền theo kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất khi đã hết thời hạn nộp tiền theo quy định.
 • Người trúng đấu giá không được hoàn trả lại khoản tiền đặt trước; số tiền sử dụng đất đã nộp (nhưng chưa đủ) được hoàn lại mà không được tính lãi suất, trượt giá.
 1. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này thì Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh báo cáo phòng Tài nguyên và Môi trường, trình UBND huyện thu hồi quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

 

CHƯƠNG III – THỰC HIỆN KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ

Điều 22. Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất:

Căn cứ Biên bản đấu giá và đề nghị của Trung tâm PTQĐ Đông Anh, Phòng Tài nguyên và môi trường trình UBND huyện Đông Anh ra quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá làm cơ sở cho việc nộp tiền và lập hồ sơ giao đất.

Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá ghi rõ danh sách người trúng đấu giá gồm: họ tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân của người trúng đấu giá, vị trí thửa đất, diện tích thửa đất, giá trúng đấu giá, hình thức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, tổng số tiền phải nộp vào Ngân sách Nhà nước của từng người trúng đấu giá và các nội dung cần thiết khác.

Điều 23. Nộp tiền sử dụng đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất:

 1. Căn cứ Quyết định của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt kết quả đấu giá; trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền trúng đấu giá của Trung tâm PTQĐ Đông Anh, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp đầy đủ một lần số tiền trúng đấu giá vào vào tài khoản của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đông Anh số: 371301089498, tại Kho bạc Nhà nước huyện Đông Anh. (Trường hợp trong 03 ngày kể từ ngày phát hành thông báo nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất mà người trúng đấu giá không đến nhận hoặc không nhận được thì thời hạn nộp là 20 ngày kể từ ngày đơn vị tổ chức đấu giá phát hành thông báo về nộp tiền trúng đấu giá). Quá thời hạn nêu trên mà người trúng đấu giá không hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định thì coi như từ chối nhận quyền sử dụng đất, khoản tiền đặt trước được sung công quỹ Nhà nước.
 2. Số tiền trúng đấu giá thực nộp được thanh quyết toán trên cơ sở diện tích đất thực tế sau khi bàn giao mốc giới tại thực địa. Toàn bộ số tiền thu được nộp vào Ngân sách Nhà nước.
 3. Sau khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất được bàn giao đất trên bản đồ và ngoài thực địa dưới sự chứng kiến của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND xã nơi có đất đấu giá.

Điều 24. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá:

 1. 1. Sau khi người trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ nộp đủ tiền trúng đấu giá,Trung tâm PTQĐ Đông Anh có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Đông Anh, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – Chi nhánh Đông Anh giải quyết hoàn thiện giấy tờ pháp lý để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao đất cho người trúng đấu giá theo quy định.
 2. 2. Sau khi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trúng đấu giá, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm PTQĐ Đông Anh tổ chức bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất; đồng thời thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính theo quy định hiện hành.

 

CHƯƠNG IV- XỬ LÝ VI PHẠM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 25. Trách nhiệm về quyền sử dụng đất đấu giá: (Điều 33, Điều 47 Luật Đấu giá tài sản 2016)

Đơn vị có tài sản bán đấu giá (Đơn vị tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất) chịu trách nhiệm về tính pháp lý của quyền sử dụng đất đưa ra tổ chức đấu giá. Tổ chức đấu giá chịu trách nhiệm tuân thủ đúng quy định pháp luật về trình tự, thủ tục bán đấu giá, mà không chịu trách nhiệm về tính pháp lý và các vấn đề khác có liên quan đến quyền sử dụng đất đấu giá.

Điều 26. Xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện:

 1. Tổ chức đấu giá tài sản có hành vi vi phạm các quy định của Phương án đấu giá và Quy chế này thì bị xử lý theo quy định của pháp luật tùy vào các mức độ và tính chất của hành vi vi phạm; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
 2. Đấu giá viên có hành vi vi phạm các quy định của Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 3. Người tham gia đấu giá tài sản có hành vi vi phạm các quy định của Quy chế này tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
 4. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức, thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm hành chính về đấu giá tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính khác có liên quan.

Điều 27. Tổ chức thực hiện:

Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú, các hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này./.

                                            CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

                                              AN PHÚ

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan